Κυριακή, 31 Ιουλίου 2011

Σάλπισμα Πολεμιστήριον - Αδαμάντιος Κοραής


Αδαμάντιος Κοραής

Σάλπισμα Πολεμιστήριον
Αδελφοί, φίλοι και Συμπατριώται, Απόγονοι των Ελλήνων, και γενναίοι της ελευθερίας του ελληνικού γένους υπέρμαχοι, οι κατά την Αίγυπτον ευρισκόμενοι Γραικοί, και όσοι άλλοι εις την Ελλάδα ή και αλλαχού διατρίβετε, προσμένοντες τον αρμόδιον καιρόν της κοινής του γένους ελευθερίας, Αξιωματικοί τε και στρατιώται πάσης τάξεως και παντός βαθμού, χαίρετε, επειδή η χαρά σας είναι κοινή χαρά όλων των Γραικών· υγιαίνετε, επειδή η υγεία σας είναι κοινή σωτηρία της Ελλάδος.

Όσα, φίλοι και αδελφοί, αναγνώσετε εις την παρούσαν εγκύκλιον επιστολήν, μη τα νομίσετε συμβουλάς ιδικάς μου, αλλ' ελεεινολογίας και παράπονα της Ελλάδος, της οποίας την εικόνα βλέπετε· διότι άλλα δεν γράφω πλην όσα ήθελε σας ειπεί η κοινή μήτηρ ημών και πατρίς, η δυστυχής Ελλάς, αν ελάμβανε φωνήν και γλώσσαν. Φαντάσθητε λοιπόν, ότι έχετε προ οφθαλμών την ημετέραν μητέρα την παλαιάν εκείνην και περίφημον εις όλα τα έθνη και εις όλους τους αιώνας Ελλάδα, η οποία με μαύρα και εξεσχισμένα φορέματα, εις όλα τα μέλη του σώματος πληγωμένη από τους βαρβάρους τυράννους, με λυτούς της κεφαλής τους πλοκάμους, ανυπόδητος και σχεδόν γυμνή, οδυρομένη και κλαίουσα την αθλίαν κατάστασιν εις την οποίαν την έρριψεν η θηριότητης των Τούρκων, τρέχει προς ημάς τα τέκνα της, μας δείχνει τα κατεσχισμένα της φορέματα, μίαν προς μίαν μάς ανακαλύπτει τας πληγάς της, μας βάφει με τα αίματά της, μας βρέχει με τα δάκρυά της, εναγκαλίζεται και ασπάζεται έκαστον από ημάς κατ' ιδίαν, και ζητεί από όλους κοινώς εκδίκησιν με τούτα τα λόγια:

«Τέκνα μου αγαπητά, όσοι ονομάζεσθε Γραικοί, εις κανένα αιώνα, εις κανένα του κόσμου τόπον, απ' εμέ την μητέρα σας μήτε πλέον ευτυχής, μήτε πλέον λαμπρά άλλη καμμία δεν εφάνη. Τα πρώτα μου τέκνα, οι πρόγονοί σας, ήσαν οι πλέον φωτισμένοι, οι πλέον ανδρείοι άνθρωποι της Οικουμένης. Της ελευθερίας το γλυκύτατον όνομα απ' εκείνους ευρέθη, εις εκείνους πρώτους ηκούσθη, απ' εκείνων τα στόματα πρώτον εξεφωνήθη. Αυτοί πρώτοι εύρηκαν και αύξησαν τας τέχνας και τας επιστήμας, ως μέχρι του νυν μαρτυρούσι και τα βιβλία, όσα εγράφησαν απ' αυτούς, και των χειρών αυτών τα δημιουργήματα, έργα θαυμαστά της Αρχιτεκτονικής και Ανδριαντοποιητικής τέχνης. Εις εμέ την Ελλάδα πρώτην εγεννήθησαν ποιηταί, ρήτορες, φιλόσοφοι, τεχνίται, στρατηγοί, παντός είδους και πάσης τάξεως άνθρωποι, τόσον μεγάλοι, τόσον παράδοξοι, ώστε όσα λέγονται περί αυτών, ήθελαν αναμφιβόλως νομισθή μύθοι, αν δεν είχομεν την απόδειξιν από τα λείψανα της μεγαλουργίας των. Αυτοί, ολίγοι τον αριθμόν, και νόμους εύρηκαν, και πολιτείας συνέστησαν, και την ελευθερίαν των με μεγαλοψυχίαν απίστευτον υπεράσπισαν εναντίον εις κραταιούς και μεγάλους βασιλείς, εις έθνη και απ' αυτήν της θαλάσσης την άμμον πολυαριθμότερα. Αυτοί με στρατιώτας πολλά ολίγους, αλλά γέμοντας από τον άγιον της ελευθερίας ενθουσιασμόν, αντεστάθησαν εις τα αναρίθμητα της Περσίας στρατεύματα, η οποία τότε ήτον η πλατυτέρα, η κραταιοτέρα και φοβερωτέρα βασιλεία της οικουμένης· και εις ολίγου καιρού διάστημα, δια ξηράς και θαλάσσης και τους βαρβάρους κατετρόπωσαν, και τον υπερήφανον Αυτοκράτορα των βαρβάρων εις μικρόν πλοιάριον να φύγη με μεγάλην του καταισχύνην ηνάγκασαν, δια να μη ζωγρηθή από τους προγόνους σας, τους οποίους πρότερον τόσον ουτιδανούς ενόμιζεν, ώστε με μόνην του την παρουσίαν ήλπιζε να τους ροφήση χωρίς πόλεμον, καθώς ο λέων καταπίνει το ασθενές και ανίσχυρον αρνίον.

Αλλά, τέλος πάντων, οι πρόγονοί σας, ω τέκνα μου αγαπητά, όντες άνθρωποι έπταισαν και αυτοί ως άνθρωποι. Μη συλλογισθέντες ότι τα παράδοξα και σχεδόν απίστευτα ανδραγαθήματα, όσα κατώρθωσαν, ήσαν αποτέλεσμα της κοινής πάντων των Ελλήνων ομονοίας, άρχησαν να ζηλοτυπούν και να φθονώσι αλλήλους, να κατατρέχωσιν είς τον άλλον, να σπείρωσι κατά πάσαν πόλιν και χώραν της διχονοίας τα ζιζάνια. Και τι συνέβη εκ τούτου; Ω τέκνα μου, ω τέκνα μου, αφήσατέ με προς ολίγον να σφογγίσω τα δάκρυά μου, δια να σας διηγηθώ τα φαρμακερά της διχονοίας αποτελέσματα.Η διχόνοια ολίγον κατ' ολίγον έκαμε μικροψύχους τους μεγαλοψύχους Έλληνας, κατέστησε τους σοφούς, άφρονας, εδίωξεν από τας καρδίας των την αγάπην της πατρίδος, και έθηκεν εις αυτής τον τόπον την δίψαν των ηδονών και του πλούτου, εφυγάδευσε τον ενθουσιασμόν της ελευθερίας, και έφερεν αντ' αυτού την μικροπρέπειαν, την κολακείαν, το ψεύδος, την απάτην, και της απάτης όλα τα βδελυρά παρακολουθήματα. Και με τοιαύτα αγεννή και δυστυχέστατα φρονήματα, πώς ήτον πλέον δυνατόν να μείνωσιν οι πρόγονοί σας ελεύθεροι; Η ελευθερία, τέκνα μου, δεν αγαπά να κατοική εις τόπους όπου δεν βασιλεύει η αρετή και η χρηστοήθεια. Όθεν οι θαυμαστοί εκείνοι και περίφημοι Έλληνες υπετάχθησαν πρώτον εις τους διαδόχους του Αλεξάνδρου. Και τούτο δεν ήτον έτι τόσον δεινόν, επειδή οι διάδοχοι του Αλεξάνδρου ήσαν καν και αυτοί Έλληνες. Έπεσαν μετά ταύτα υποκάτω εις τον ζυγόν των Ρωμαίων, ζυγόν αισχρότερον από τον πρώτον, αλλ' όχι ακόμη τόσον ελεεινόν· διότι οι τότε Ρωμαίοι ήσαν έθνος γενναίον, και αντί του να βαρύνωσι τον ζυγόν εις των Ελλήνων τους αυχένας, τους ετίμησαν ως σοφωτέρους των, αντί δούλων τους κατέστησαν διδασκάλους των, και λαβόντες επιστήμας και τέχνας παρ' αυτών ηξιώθησαν να ονομασθώσι και αυτοί το δεύτερον σοφόν έθνος της οικουμένης μετά τους Έλληνας.

Αλλ' έπταισαν τέλος πάντων και οι Ρωμαίοι, πταίσμα τόσον βαρύτερον του ελληνικού πταίσματος, όσον έπρεπε να ήναι προσεκτικώτεροι, έχοντες προ οφθαλμών της ελληνικής δυστυχίας το παράδειγμα. Εδιχονόησαν και αυτοί μη συλλογισθέντες όσα κακά είχε προξενήσει εις τους Έλληνας η διχόνοια· και χάσαντες την αυτονομίαν, έγιναν σύνδουλοι των Ελλήνων, και εκυβερνώντο εντάμα από την αυτοδέσποτον θέλησιν των Καισάρων της Ρώμης. Ο ζυγός ούτος ήτον βέβαια αισχρότερος εις τους Έλληνας, αλλ' είχε μ' όλον τούτο κάν ποιαν παρηγορίαν· διότι και τα φώτα της Ελλάδος δεν είχον ακόμη παντάπασιν αποσβεσθή, και εσώζετο και εις αυτούς ακόμη τους δεσπότας κάν ποια αιδώς, ήτις τους ηνάγκαζε να μετριάζωσι τον ζυγόν. Αλλ' οι δεσπόται της Ρώμης επολλαπλασιάζοντο καθ' ημέραν, όχι πλέον εκλεγόμενοι από την θέλησιν των πολιτών, ή διαδεχόμενοι την ηγεμονίαν παις παρά πατρός, αλλ' αναγορευόμενοι από την θορυβώδη των στρατευμάτων επανάστασιν. Αυτοί μετακομίσαντες έπειτα τον αυτοκρατορικόν θρόνον εις το Βυζάντιον, έδωκαν και εις εσάς, ω τέκνα μου, τους Γραικούς, των παλαιών Ελλήνων τους απογόνους, το όνομα των Ρωμαίων, όνομα το οποίον μήτε εις αυτούς πλέον δεν ήρμοζεν, επειδή τα στρατεύματα, αντί γνησίων Ρωμαίων ανεβίβαζον πολλάκις εις τον αυτοκρατορικόν θρόνον Θράκας, Βουλγάρους, Ιλλυριούς, Τριβαλλούς, Αρμενίους, και άλλους τοιούτους τρισβαρβάρους δεσπότας· των οποίων ο ζυγός έγινε τόσον βαρύτερος, όσον και τα φώτα της Ελλάδος ηφανίζοντο έν μετά το άλλο, και οι ταλαίπωροι Έλληνες έχασαν έως και το προγονικόν αυτών όνομα, αντί Γραικών ονομασθέντες Ρωμαίοι: και μ' όλον τούτο ο ζυγός ούτος ο τόσον βαρύς ήτον ακόμην υποφερτός, διότι οι βαστάζοντες αυτόν άθλιοι Γραικοί είχον καν την άδειαν να θρηνώσι τας συμφοράς των, ήτον εις αυτούς συγχωρημένον να πλησιάζωσι καν τους τυράννους των, και να ζητώσιν εκδίκησιν παρ' αυτών δι' όσα έπασχον από των τυράννων τους υπηρέτας. Ήσαν βέβαια σκληροί του καιρού εκείνου οι τύραννοι, αλλ' όντες ομόθρησκοι και ομόγλωσσοι των Γραικών, υπεκρίνοντο κάν ποιαν συνείδησιν, κάν τινα θεού φόβον. Και αν η καρδία των έγεμεν από φαρμάκιον, εις τα χείλη ηναγκάζοντο να κρατώσι το μέλι. Δια ταύτας λοιπόν τας αιτίας, τέκνα μου ηγαπημένα, ονομάζω και τον ζυγόν των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων υποφερτόν, παραβαλλόμενον με την σημερινήν παναθλίαν κατάστασιν των Γραικών, την οποίαν να περιγράψω μήτε φωνή πλέον μ' έμεινε μήτε δύναμις.

Ουαί, ουαί! τέκνα μου αγαπητά, δυστυχείς απόγονοι των Ελλήνων. Εσυντρίφθη, τέλος πάντων, και ο Ρωμαϊκός ζυγός, και οι Ρωμαίοι Αυτοκράτορες εκρημνίσθησαν από του Βυζαντίου τον θρόνον. Αλλά τους εκρήμνισαν τίνες; Τύραννοι ασυγκρίτως και βαρβαρότεροι και σκληρότεροι απ' εκείνους: και οι ταλαίπωροι Γραικοί, αντί του να αναψύξωσιν, έκλιναν ελεεινώς τον αυχένα υποκάτω εις ζυγόν τόσον βαρύν, τόσον απάνθρωπον, ώστε να ποθήσουν τον ρωμαϊκόν ζυγόν. Έθνος τρισβάρβαρον, έθνος μιαρόν, έθνος διαφόρου γλώσσης και διαφόρου θρησκείας, εις ολίγα λόγια, έθνος τούρκικον, έπεσε, τέκνα μου, επάνω εις εμέ την δυστυχεστάτην μητέρα σας, την Ελλάδα, ως ένας σφοδρός ανεμοστρόβιλος, και κατέσβεσε τα μικρά και ασθενή φώτα, όσα των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων η τυραννία δεν είχεν ακόμη δυνηθή να σβέση· εσκόρπισε τα ολίγα εκείνα μου τέκνα, τους αδελφούς σας, όσοι ολίγον σοφώτεροι παρά τους άλλους κατέφυγον άλλος αλλαχού, φέροντες μεθ' εαυτών της προγονικής αυτών σοφίας τα λείψανα. Έπεσεν επάνω μου το απάνθρωπον γένος των Μουσουλμάνων, ως άγριος λύκος· και ίδετε, τέκνα μου, εις ποίον ελεεινόν τρόπον με κατεσπάραξε, πώς κατέσχισε τα λαμπρά μου φορέματα, πώς αιμάτωσε και κατεπλήγωσε τας τρυφεράς μου σάρκας. Ίδετε πώς εξήρανε τους μαστούς μου, ώστε μήτε σταλαγμός γάλακτος δεν έμεινε πλέον εις αυτούς δια να σας θρέψω. Ίδετε πώς από τους παντοτινούς στεναγμούς και τα καθημερινά δάκρυα εβραγχίασε και αυτός μου ο λάρυγξ, ώστε δεν έμεινε πλέον εις εμέ μήτε φωνή δια να σας παρηγορήσω.

Ερωτώ σας λοιπόν την σήμερον, τέκνα μου αγαπητά, η δυστυχεστάτη σας μήτηρ, υποφέρετε να αφήσετε τόσα κακά ανεκδίκητα; Υποφέρετε να ακούετε τους στεναγμούς, να θεωρείτε τα δάκρυά μου, να με βλέπετε σπαραττομένην, και δεν φοβείσθε μήπως η τυραννία μού αφαιρέση τέλος πάντων και την ζωήν; Μέχρι της σήμερον, τέκνα μου, δεν σας ενώχλησα με τα παραπονέματά μου, διότι η τυραννία δεν σας αφήκε κανένα τρόπον του να εκδικήσετε την μητέρα σας. Αλλά τώρα, ο καιρός της εκδικήσεως έφθασε, και από τούτον καιρόν άλλον αρμοδιώτερον ποτέ δεν θέλετε επιτύχει. Έν έθνος μέγα, λαμπρόν, γενναίον και φωτισμένον, οι ενδοξότατοι και εις όλην την οικουμένην περιβόητοι Γάλλοι, ευτυχείς ζηλωταί της ανδρείας και της σοφίας των προγόνων σας, με στρατεύματα συνθεμένα, καθώς εκείνα του Μαραθώνος, των Θερμοπυλών, της Σαλαμίνος, από Ήρωας, αφ' ού έδειξαν εις όλην την Ευρώπην τι δύναται να κάμη της ελευθερίας ο έρως οδηγούμενος από την σοφίαν, ήλθον και εις του τυράννου της Ελλάδος την επικράτειαν, και του απέσπασαν από τας αιμοβόρους χείρας την Αίγυπτον. Έπεσαν επάνω εις ταύτην την μακαρίαν γην, την οποίαν εφώτισαν εις των Πτολεμαίων τον καιρόν οι πρόγονοί σας, και εσκότισαν πάλιν οι τρισβάρβαροι Μουσουλμάνοι, έπεσαν λέγω επάνω εις την γην της Αιγύπτου, όχι ως Τούρκοι, όχι ως κεραυνός εξολοθρεύων, αλλ' ως δρόσος απ' ουρανού, φέροντες εις τους Αιγυπτίους τα φώτα και την ελευθερίαν.

Η Αίγυπτος, όταν φωτισθή, θέλει βέβαια εκδικήσει και τα ιδικά μου αίματα. M' όλον τούτο, εις τας χείρας σας είναι, τέκνα μου, να επιταχύνετε την εκδίκησιν ταύτην· εις τας χείρας σας είναι να ιατρεύσετε το γρηγορώτερον τας πληγάς μου, να με εκδύσετε χωρίς αργοπορίαν από τα σχισμένα τούτα και μεμολυσμένα ράκια, και να με στολίσετε πάλιν με την αρχαίαν μου δόξαν. Τι λέγετε; κινούσιν εις έλεον τας ακοάς σας οι στεναγμοί και τα δάκρυα της ελεεινής μητρός σας, τους οφθαλμούς σας, αι πληγαί και τα αίματα εις τα οποία με εβάπτισεν η τουρκική απανθρωπία; ή δεν έμεινε πλέον εις τας καρδίας σας ουδέ παραμικρός σπινθήρ αγάπης προς εμέ την αθλίαν μητέρα σας;»

Και ταύτα μεν λέγει προς ημάς όλους τους Γραικούς κλαίουσα και οδυρομένη η κοινή των Γραικών μήτηρ και πατρίς, η δυστυχής Ελλάς. Αλλ' ημείς τι έχομεν να αποκριθώμεν προς αυτήν; Θέλομεν άρα φράξει τας ακοάς εις τους στεναγμούς της, και σφαλίσει τους οφθαλμούς δια να μη βλέπωμεν τας αιματωμένας αυτής πληγάς; Μη γένοιτο! φίλοι και συμπατριώται. Όστις εξ ημών έχει τοιαύτην άσπλαγχνον ψυχήν, εκείνος απόγονος των παλαιών Ελλήνων γνήσιος δεν είναι, μήτε πρέπει εις αυτόν το να ονομάζεται Γραικός. Εκείνος είναι άνανδρον και ευτελές ανδράποδον, άξιος να ραπίζεται και να ξυλοκοπήται ως άλογον κτήνος από τους σκληρούς Μουσουλμάνους. Δια τους οικτιρμούς του Θεού, Έλληνες, τοιούτον επιτήδειον καιρόν μην αμελήσωμεν, αν δεν θέλωμεν να μείνωμεν αιωνίως δούλοι. Τίς εξ ημών δεν εδοκίμασε την απάνθρωπον αγριότητα και ασπλαγχνίαν της διεστραμμένης των Οσμανλίδων γενεάς; Αυτοί έδραμον από την Σκυθίαν εις την Ελλάδα ως κλέπται και λησταί, και μας εγύμνωσαν από την προγονικήν ημών δόξαν. Αυτοί μας μεταχειρίζονται ως άλογα κτήνη, μας καταβαρύνουσι με φόρους ανυποφόρους, τους κόπους των χειρών ημών και τους ιδρώτας του προσώπου κατατρώγουσιν αναισχύντως. Ημείς ποιμαίνομεν, και αυτοί σφάζουσι τα πρόβατα των ποιμνίων ημών· ημείς σπείρομεν, και αυτοί τρυγώσι, μην αφίνοντες εις ημάς μήτε όσον αρκεί εις το να θεραπεύσωμεν την πείναν ημών· ημείς ποτίζομεν, και αυτοί μας στερούσι και όσον χρειάζεται δια να σβέσωμεν την δίψαν ημών. Αυτοί μας εγγίζουσι καθ' ημέραν την τιμήν, μας ενοχλούσι και εις αυτήν ημών την σεβάσμιον θρησκείαν. Τους ιερούς ημών ναούς μετέβαλον εις τζαμία, και μη αρκούμενοι εις το να μας στερούσι τα αναγκαία μέσα του να συστήσωμεν σχολεία εις ανατροφήν και φωτισμόν των ημετέρων τέκνων, μας αρπάζουσιν από τους πατρικούς κόλπους και αυτά τα τέκνα, δια να τα κατηχώσιν εις την θρησκείαν του Μωάμεθ, ή να τα μεταχειρίζωνται ..... ω Γραικοί, και πώς να προφέρη το στόμα μου τοιαύτην των Γραικών καταισχύνην; δια να τα μεταχειρίζωνται εις τας ασελγείς και παρανόμους αυτών ηδονάς. Μας κρίνουσιν αδίκως, και μας στερούσι την ζωήν χωρίς έλεον ή κρίσιν.

Εις τας κεφαλάς των δυστυχών Γραικών έπεσαν σήμερον όλαι αι φρικταί εκείναι κατάραι, με τας οποίας ο Θεός εφοβέριζε πάλαι τους Ιουδαίους. Παραβάλετε, φίλοι και αδελφοί, με την παρούσαν των Γραικών κατάστασιν όσα προς εκείνους έλεγεν ο Θεός δια του Μωυσέως: «Και λατρεύσεις τοις εχθροίς σου, ους εξαποστελεί κύριος επί σε εν δίψει και εν γυμνότητι, και εν εκλείψει πάντων. Και επιθήσει κλοιόν σιδηρούν επί τον τράχηλόν σου, έως αν εξολοθρεύση σε. Επάξει επί σε Κύριος έθνος μακρόθεν απ' εσχάτου της γης, ωσεί όρμημα αετού, έθνος, ού ουκ αν ακούση της φωνής αυτού, έθνος αναιδές προσώπω, όστις ου θαυμάσει πρόσωπον πρεσβύτου, και νέον ουκ ελεήσει. Και κατέδεται τα έκγονα των κτηνών σου, και τα γεννήματα της γης σου, ώστε μη καταλιπείν σοι σίτον, οίνον, έλαιον, τα βουκόλια των βοών σου, και τα ποίμνια των προβάτων σου, έως αν απολέση σε και εκτρίψη σε εν ταις πόλεσί σου*». Εξ αιτίας των Τούρκων η κοινή πατρίς ημών, η πατρίς των τεχνών και των επιστημών, η πατρίς των φιλοσόφων και των ηρώων, έγινε σήμερον κατοικητήριον της αμαθίας και βαρβαρότητος, αληθές σπήλαιον ληστών, των και απ' αυτούς τους ληστάς αναιδεστέρων Οσμανλίδων. Δια τους Τούρκους ονειδιζόμεθα και καταφρονούμεθα από τους Ευρωπαίους, οι οποίοι χωρίς τα φώτα της Ελλάδος ήθελον ίσως ακόμη κοιμάσθαι εις τον σκότον της προγονικής αυτών βαρβαρότητος. Τοιαύτα και τοσαύτα, φίλοι και αδελφοί, επάθομεν από το απάνθρωπον γένος των Μουσουλμάνων.

Αλλ' είναι ασυγκρίτως δεινότερα όσα κινδυνεύομεν έτι να πάθωμεν απ' αυτούς. Οι Τούρκοι σήμερον είναι πληροφορημένοι ότι αισθανόμεθα πλέον παρά ποτέ του τυραννικού αυτών ζυγού το βάρος. Εξεύρουσι καλώτατα ότι τους μισούμεν και απ' αυτόν τον θάνατον περισσότερον. Τους εδίδαξεν η πείρα, ότι οι εχθροί των είναι φίλοι, και οι φίλοι των εχθροί ημέτεροι. Ανοίξατε τους οφθαλμούς, Γραικοί, και κατανοήσατε εις ποίον φοβερώτατον κίνδυνον ευρίσκεται το ταλαίπωρον ημών γένος. Ο καιρός ίσως δεν είναι μακράν, οπόταν ένας αιμοβόρος Σουλτάνος, δια να ελευθερωθή από πάσαν υποψίαν, θέλει, ως άλλος Ηρώδης, αποφασίσει την φονοκτονίαν όλων ομού των Γραικών. Το άσπλαγχνον γένος των Μουσουλμάνων είναι μαθημένον να τρέφεται με αίματα, να κυλίεται εις τα αίματα. Αίματα, και πάλιν αίματα χρειάζονται δια να σβέσουν την δίψαν των αγριοτέρων και παρά τους λύκους Αγαρηνών.

Δια τους οικτιρμούς του Θεού, Γραικοί, μην αφήσωμεν να μας φύγη από τας χείρας ο αρμόδιος ούτος καιρός, τον οποίον προσφέρει εις των Γραικών το γένος, η άλωσις της Αιγύπτου. Όσοι ευρίσκεσθε εις Αίγυπτον μιμήθητε τας ανδραγαθίας των Γάλλων, οι οποίοι, δια το να εμιμήθησαν τους προγόνους ημών, έφθασαν εις της δόξης τον ανώτατον βαθμόν. Όσοι είσθε την ηλικίαν νεώτεροι, προθυμήθητε να μάθετε από τους σοφούς Γάλλους την Τακτικήν, ήγουν την επιστήμην του πολέμου, επιστήμην η οποία πολλαπλασιάζει την φυσικήν δύναμιν, αυξάνει το θάρσος και την ανδρείαν, επιστήμην, εις ολίγα λόγια, αναγκαιοτάτην εις εκείνους, όσοι θέλουσι να ζώσιν ελεύθεροι. Ευταξία, ομόνοια, σύμπνοια μετ' αλλήλων, ζήλος ελευθερίας θερμότατος, υποταγή εις τους νόμους, αγάπη θερμή και φιλία άδολος προς τους Γάλλους, ειρήνη μετά των κατοίκων της Αιγύπτου, τους οποίους, επειδή υπετάχθησαν και αυτοί εις τους νόμους, εκδυθέντες την τουρκικήν αγριότητα, ως Τούρκους πλέον να στοχάζεσθε δεν είναι δίκαιον: ταύτα χρειάζονται, φίλοι και αδελφοί, δια να αυξήση η δύναμις και το κράτος σας, δια να βρέξη επάνω εις τα όπλα σας όλας τας ευλογίας του ουρανού ο θεός των δυνάμεων, και να σας καταστήση ήρωας ανικήτους, καθώς ήσαν οι πρόγονοί σας εν όσω εκυβερνώντο από νόμους καλούς, εν όσω ήσαν στολισμένοι με ήθη χρηστά.

Όσοι δε ευρίσκεσθε διασκορπισμένοι εις την Ελλάδα, μέρος μεν δράμετε με προθυμίαν και γρηγορότητα εις την Αίγυπτον, δια να αυξήσετε τον αριθμόν των αδελφών σας. Υπηρετήσατε τους Γάλλους με προθυμίαν, προσφέρετε εις αυτούς τα προς ζωήν αναγκαία. Βοηθήσατε με τα καράβια, με τας χείρας, με τας καρδίας, και με την ζωήν σας αυτήν, αν η χρεία το καλέση, τους φίλους του Ελληνικού γένους, εις την παντελή της Αιγύπτου κατάσχεσιν, της οποίας η ελευθερία είναι της Ελλάδος όλης κοινή σωτηρία. Εις την Αίγυπτον, αφ' ού ημαυρώθη των Αθηνών η δόξα, κατέφυγον αι τέχναι και επιστήμαι, και ανέζησαν πάλιν το δεύτερον οι Γραικοί, συστήσαντες ακαδημίας, συναθροίσαντες βιβλιοθήκας θαυμαστάς, τας οποίας έπειτα κατέκαυσαν οι εχθροί του Ελληνικού γένους, οι σημερινοί τύραννοι της Ελλάδος· Από την Αίγυπτον και πάλιν ας αναφθώσι τα φώτα, τα οποία έχουσι να φωτίσουν και τρίτον τους Γραικούς. Το δε λοιπόν μέρος μείνατε εις την Ελλάδα εξωπλισμένοι, και έτοιμοι να δεχθήτε τους ελευθερωτάς της Ελλάδος τους Γάλλους, και τους φίλους των Γάλλων και συμμάχους, τους στρατιώτας του κραταιού Αυτοκράτορος της Ρωσίας, κληρονόμου της δόξης και της αρετής των αειμνήστων αυτού προπατόρων. Οι Ηπειρώται ενθυμήθητε τα κατορθώματα των προγόνων σας. Εσείς και παλαιά εφάνητε ανδρείοι, και σήμερον ακόμην εδείξατε με τας κατά των αγρίων Πασάδων νίκας, ότι δεν εχάσατε την προγονικήν σας μεγαλοψυχίαν. Οι Θεσσαλοί και οι Μακεδόνες ενθυμήθητε ότι οι πρόγονοί σας κατετρόπωσαν τον Δαρείον, όστις ήτον ασυγκρίτως φοβερώτερος βασιλεύς από τον σημερινόν άνανδρον και γυναικώδη τύραννον της Ελλάδος.

Οι Πελοποννήσιοι και οι λοιποί Έλληνες μη λησμονήσετε τα τρόπαια, όσα κατά των βαρβάρων ανέστησαν οι προπάτορές σας· και σεις ανεξαιρέτως οι Μαϊνώται συλλογίσθητε ότι είσθε αίμα Σπαρτιατών· Όλοι ομού, όσοι με το λαμπρόν όνομα των Γραικών δοξάζεσθε, βάλετε καλά εις τον νου σας ότι αφ' όσας δυστυχίας δύναται να πάθη ο άνθρωπος η πλέον απαρηγόρητος είναι η δουλεία· ότι ο δούλος μήτ' αρετήν, μήτε τιμήν ουδεμίαν δύναται να αποκτήση· ότι σιμά εις τάλλα κακά όσα καθ' εκάστην πάσχει από τον τύραννον, υποφέρει ακόμη και την καταφρόνησιν όλων των άλλων εθνών, την φοβεράν καταισχύνην του να λογίζεται κτήνος άλογον, και όχι άνθρωπος. Φίλοι και αδελφοί, μη φοβήθητε παντάπασι τους Τούρκους. Αυτοί δεν είναι πλέον ό,τι ήσαν προ τριακοσίων χρόνων. Αυτοί εξεύρουν να φονεύωσιν εις τας πόλεις, εις τας αγοράς, ανθρώπους ειρηνικούς και αόπλους· αλλ' εις την στρατιάν, κατά πρόσωπον του εχθρού, γίνονται και απ' αυτάς τας γυναίκας ανανδρότεροι, καθώς η πείρα σάς επληροφόρησε περί τούτου, καθώς πολλάκις τους ίδετε φεύγοντας ως λαγωούς από προσώπου των Γραικών.

Πολεμήσατε λοιπόν, ω μεγαλόψυχα και γενναία τέκνα των Παλαιών Ελλήνων, όλοι ομού ενωμένοι τους βαρβάρους της Ελλάδος τυράννους. Ο κόπος είναι μικρός παραβαλλόμενος με την δόξαν, η οποία θέλει σάς εξισώσει με τους Ήρωας του Μαραθώνος, της Σαλαμίνος, των Πλαταιών, των Θερμοπυλών, τους ακαταμαχήτους προγόνους σας. Αλλά τι λέγω θ έ λ ε ι σ ά ς ε ξ ι σ ώ σ ε ι ; Των Τούρκων ο διωγμός από την Ελλάδα θέλει σάς καταστήσει ενδοξοτέρους και απ' αυτούς τους Μιλτιάδας, τους Θεμιστοκλέας, τους Λεωνίδας· επειδή ευκολώτερον είναι να εμποδίση τις την αρχήν τον εχθρόν να εισέλθη εις την κατοικίαν του, παρά το να τον διώξη αφ' ού χρόνους πολλούς ριζωθή εις αυτήν.
Πολεμήσατε, φίλοι και αδελφοί, τους απανθρώπους και σκληρούς Τούρκους· όχι όμως ως Τούρκους, όχι ως φονείς, αλλ' ως γενναίοι της ελευθερίας στρατιώται, ως υπερασπισταί της ιεράς ημών θρησκείας και της πατρίδος. Χύσατε χωρίς έλεον το αίμα των εχθρών, όσους εύρετε εξωπλισμένους κατά της ελευθερίας, και ετοίμους να σας στερήσωσι την ζωήν. Ας αποθάνη όστις τυραννικώς σφίγγει των Γραικών τας αλύσεις, και τους εμποδίζει να ρήξωσι τα δεσμά των. Αλλά σπλαγχνίσθητε τον ήσυχον Τούρκον, όστις ζητεί την σωτηρίαν του με την φυγήν, ή ευαρεστείται να μείνη εις την Ελλάδα, υποτασσόμενος εις νόμους δικαίους, και γευόμενος και αυτός τους καρπούς της ελευθερίας, καθώς οι Γραικοί, καθώς και αυτοί της Αιγύπτου οι Τούρκοι. Ας ήναι η εκδίκησις ημών φοβερά, αλλ' ας γένη με δικαιοσύνην. Ας δείξωμεν εις το άγριον των Μουσουλμάνων γένος, ότι μόνη της ελευθερίας η επιθυμία, και όχι η δίψα του φόνου και της αρπαγής μάς εξώπλισε τας χείρας. Ας μάθωσιν οι απάνθρωποι Τούρκοι από την ημετέραν φιλανθρωπίαν, ότι δια να παύσωμεν τας καθημερινάς αδικίας, την καθημερινήν έκχυσιν του Ελληνικού αίματος, αναγκαζόμεθα προς καιρόν να χύσωμεν ολίγον τουρκικόν αίμα.

Ναι, φίλοι και συμπατριώται, ολίγον αίμα τουρκικόν θέλει ρεύσει, διότι ολίγοι Τούρκοι θέλουσι τολμήσει να αντισταθούν εις των Γραικών την ευψυχίαν. Αυτοί, όχι μόνον έχασαν την παλαιάν αυτών ανδρείαν, αλλ' έχουσιν ακόμη νεαρά προ οφθαλμών τα παραδείγματα τοσούτων Ηγεμονιών της Ευρώπης, τας οποίας η ευμετάβολος τύχη ή παντελώς ανέτρεψεν, ή σφοδρώς εκλόνησεν. Αυτός ο κοινός των Τούρκων λαός, βεβαρυμένοι από τον ανυπόφορον της δουλείας ζυγόν, ολίγον θέλουσι φροντίσει δια τον κρημνισμόν του τυράννου. Τέλος πάντων και αυτοί της ανατολικής και δυτικής Τουρκίας σατράπαι, οι οποίοι και τώρα άρχησαν να καταφρονώσι τας προσταγάς του Σουλτάνου, θέλουν επιταχύνει την πτώσιν του. Όλα ταύτα συντρέχουσι με την ευψυχίαν των Γραικών εις το να καταπλήξωσι τον άνανδρον τύραννον της Ελλάδος, ο οποίος αδίκως κατέχει ξένον θρόνον, περικυκλωμένος, ως άλλος Σαρδανάπαλος, από γυναίκας και ευνούχους, ο οποίος εξησθενημένος και την ψυχήν και το σώμα, από των ηδονών την κατάχρησιν, δεν τολμά μήτε την θύραν του παλατίου του να εξέλθη, δια να δείξη καν εικόνα στρατηγού κατά των εχθρών του. Ο καιρός, φίλοι και συμπατριώται, της καταστροφής του τυράννου είναι τόσον αρμόδιος, ώστε θέλει πληρωθή εις ημάς το προφητικόν λόγιον, ε ί ς δ ι ώ ξ ε τ α ι χ ι λ ί ο υ ς.

Επικαλεσάμενοι λοιπόν την εξ ουρανού βοήθειαν, και ασπασάμενοι είς τον άλλον με τα δάκρυα της ελπίδος και της χαράς, οι νέοι με τα όπλα, οι γέροντες με τας ευχάς και τας παραινέσεις, οι ιερείς με τας ευλογίας και τας προς θεόν δεήσεις, όλοι ομού ενωμένοι, γενναίοι του ελληνικού ονόματος κληρονόμοι, πολεμήσατε γενναίως περί πίστεως, περί πατρίδος, περί γυναικών, περί τέκνων, περί πάσης της παρούσης και της επερχομένης γενεάς των Γραικών, τον τρισβάρβαρον, τον άσπλαγχνον τύραννον της Ελλάδος, αν θέλετε να φανήτε άξιοι των παλαιών Ελλήνων απόγονοι, αν θέλετε να αφήσετε, ως εκείνοι, το όνομά σας αείμνηστον εις τους αιώνας των αιώνων. Γένοιτο!

Ατρόμητος
ο εκ Μαραθώνος


* Δευτερονομ. Κεφ. KH, στίχ.48-52.

Πηγή: http://www.ellinikoarxeio.com/
Διαβάστε περισσότερα...

Σάββατο, 30 Ιουλίου 2011

Παραπέμπονται σε δίκη 39 ΟΫΚάδες για τα ρατσιστικά συνθήματα στην παρέλαση


Σε δίκη παραπέμπονται οι 39 λιμενικοί της ομάδας ΟΥΚ λόγω των ρατσιστικών συνθημάτων που εκφώνησαν κατά τη διάρκεια της παρέλασης της 25ης Μαρτίου του 2010 στην Αθήνα...σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ). Η εκδίκαση της υπόθεσης είναι προγραμματισμένη για τις 20 Σεπτεμβρίου 2011 στο Ναυτοδικείο Πειραιά και τη μηνυτήρια αναφορά είχε υποβάλει το ΕΣΠΕ, το οποίο έκανε λόγο για "σημαντική εξέλιξη".

"Πρόκειται για πράξεις που κυρίως προσβάλλουν την ανθρωπιά μας, καταπατούν κάθε δικαίωμα των μεταναστών και εκθέτουν την χώρα ανεπανόρθωτα", τονίζει σε σχετική ανακοίνωση το Παρατηρητήριο, προσθέτοντας ότι ο ελληνικός στρατός χρησιμοποιώντας μία ρητορική μίσους παραβιάζει κατάφωρα τον αντιρατσιστικό νόμο, ο οποίος διώκει αυτεπάγγελτα τέτοιες ενέργειες.

Υπενθυμίζει ταυτόχρονα, πως εδώ και αρκετό καιρό έχει ψηφιστεί νόμος στη Βουλή για την απόδοση ιθαγένειας στους μετανάστες και όπως "είναι γνωστό οι μετανάστες μπορούν να συμμετέχουν στις αντίστοιχες μαθητικές παρελάσεις και μάλιστα ως σημαιοφόροι".

Το χρονικό του συμβάντος

Οι άνδρες της ΟΥΚ, μόλις προσπέρασαν τις εξέδρες των επισήμων στο Σύνταγμα και έστριψαν προς την Πανεπιστημίου, ξεκίνησαν να φωνάζουν συνθήματα όπως "Έλληνας γεννιέσαι, δεν γίνεσαι ποτέ, το αίμα σου θα χύσουμε, γουρούνι Αλβανέ", "Τους λένε Σκοπιανούς, τους λένε Αλβανούς, τα ρούχα μου θα ράψω με δέρματ’ απ’ αυτούς", αλλά και πολλά άλλα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τη γραμμή για τα συνθήματα την έδιναν άντρες με πολιτικά, οι οποίοι ακολουθούσαν την παρέλαση από την πλευρά των θεατών. Μάλιστα ένας άνδρας πηγαινοερχόταν με ιδιαίτερη άνεση μεταξύ αυτών που παρήλαυναν αλλά και του κόσμου που παρακολουθούσε, φωνάζοντας πρώτος τα συνθήματα που επαναλάμβαναν οι καταδρομείς.
http://tro-ma-ktiko.blogspot.com/2011/03/39_27.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2FhyMBI+%28tromaktiko%29

Αναρτήθηκε από kranosgr
Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2011

Η ΧΑΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ


"..Η μεθοδολογία  της εθνοκτονίας με επιστημονική  συνέπεια επικεντρώθηκε στους δύο  κεντρικούς άξονες αναπαραγωγής μιας ανθρώπινης κοινωνίας,την παιδεία και την δημογραφία.. 
...η φάση του  "αποπρογραμματισμού"  του ιστορικού  υποκειμένου Έλλην περατώθηκε πλέον επιτυχώς  και τώρα μπορεί να αρχίσει  η αντίστροφη  διαδικασία "αναπρογραμματισμού" του  εκκενωθέντος απο κάθε ιστορική μνήμη ανθρώπινου πλάσματος  με νέα περιεχόμενα.. "

Kαι η πτώχευση  της χώρας;
"...Ο διάβολος  δεν κρατάει το λόγο του.
Γιατί να ξοδεύεται εσαεί γι΄αυτούς  που τώρα  πια είναι  ένα τίποτα; Αφού οι Έλληνες έχασαν οικειοθελώς την τιμή τους, να χάσουν τώρα  και το ...αντίτιμο. 
Άλλωστε δεν τα έδωσαν  όλα  ακόμα,ποιός ξέρει αν πιεζόμενοι δεν θα δώσουν  και τα υπόλοιπα!.."


Γράφει ο  καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου  Κωνσταντίνος Ρωμανός

Ο Σημίτης έδωσε και πάλι  τη βασική φόρμουλα για την ανθρωπολογική μετάλλαξη των Ελλήνων όταν είπε  ότι το κύριο εμπόδιο  στην ανάπτυξη  ήταν η ιδιαιτερότητα των Ελλήνων.Να παρατηρήσουμε εδώ  ότι δεν αναζήτησε  την αιτία της "κακοδαιμονίας" μας σε κάποιο  επιμέρους συστατικό στοιχείο  της ελληνικής ταυτότητας (π.χ την Ορθοδοξία ή τον κοραϊσμό ή τον ραγιαδισμό, τον ατομικισμό κ.λ.π) το οποίο εξοβελίζοντας θα μπορούσαμε  να ελπίσουμε  σ΄ένα πιο θετικό μέλλον.
Όχι, ολάκερη  η ιδιαιτερότητα των Ελλήνων, δηλαδή  ό,τι συνιστά  την ελληνικότητα αυτήν καθαυτήν μπηκε στο στόχαστρο του "εκσυγχρονιστικού" λόγου.Το στοίχημα  ήταν οι έλληνες να πάψουν να είναι Έλληνες προκειμένου να ...προοδεύσουν.Η πρόοδος,η ανάπτυξη, ο εκσυγρονισμός ήταν  ο προβαλλόμενος στόχος.Η ανθρωπολογικήμετάλλαξη  των Ελλήνων, το μέσον  για την επίτευξη  του στόχου αυτού.
Απο την αρχή της διακυβέρνησης Σημίτη ως σήμερα η αποελληνοποίηση της Ελλάδος έγινε στην αρχή ψιθυριστά, αργότερα φωναχτά, αλλά πάντα  με συνέπεια και αμείωτη ένταση.Το μεσοδιαστημα της κυβέρνησης των συντηρητικών δεν άλλαξε τίποτα  στη ροή αυτή των πραγμάτων.Μάλιστα συνέτεινε,μπορεί να πεί κανείς, στην απρόσκοπτη λειτουργία  του σχεδιασμού αποδόμησης του έθνους με το να ...
δεσμεύσει ένα  πατριωτικό δυναμικό το οποίο, χωρίς τη χειραγώγηση των συντηρητικών,  θα  μπορούσε να είχε απειλήσει  τους ανθελληνικούς σχεδιασμούς.Έτσι π.χ η εκδηλωθείσα αντίσταση του λαού στην παραποίηση της ιστορίας στα νεα σχολικά βιβλία των ετών  2006-2007 έσβησε πρόωρα  μόλις η  κυβέρνηση έκανε τον απλό ελιγμό να αποσύρει  ένα και μόνο βιβλίο (απο τις εκατοντάδες) απο την κυκλοφορία και την αρμόδιο υπουργό  απο την υπηρεσία.
Η μεθοδολογία  της εθνοκτονίας με επιστημονική  συνέπεια επικεντρώθηκε στους δύο  κεντρικούς άξονες αναπαραγωγής μιας ανθρώπινης κοινωνίας,την παιδεία και την δημογραφία.Με άκρα μυστικότητα επετεύχθη  η αλλαγή των περιεχομένων της σχολικής παιδείας και η ιδεολογική μετατόπιση της κατεστημένης ακαδημαϊκής και πολιτικής νομενκλατούρας, με τους συμπληρωματικούς στόχους να αμφισβητηθεί η ελληνικότητα αφενός και να γίνει αποδεκτός  ως τετελεσμένο γεγονός  ο εποικισμός  της σκόπιμα αφύλακτης χώρας απο εκατομμύρια λαθρομετανάστες αφετέρου.Όπως ήταν προβλεπόμενο, η εισαγωγή  σε μεγάλη κλίμακα των τελευταίων  στα ελληνικά σχολεία θα έκανε  επιτακτική πλέον  και νόμιμη τη μετάλλαξη της εθνικής παιδείας  σε πολυεθνική.(Η μαζική εισαγωγή  λαθρομεταναστών  στα ελληνικά σχολεία  ήταν  βεβαίως αντισυνταγματική εφόσον  το Σύνταγμα καθορίζει  ότι η παιδεία  είναι δωρεάν  και υποχρεωτική  για όλους τους Έλληνες - αποκλείοντας έτσι τους μη  Έλληνες.)Ταυτόχρονα  θα παγίωνε  την εθνογραφική αλλοίωση του ελληνικού πληθυσμού προσφέροντας  "πατημα" για ην ελληνοποίηση των ξένων μόλις θα  έφταναν στην ηλικία των 18 ετών.
Η ελληνοποίηση με τη συνακόλουθη αλλαγή του κώδικα ιθαγένειας έγινε τον Μάρτιο του 2010 απο την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ ολοκληρώνοντας την προηγηθείσα  νομιμοποίηση της  ΝΔ  του τέλους  του 2008 (καθεστώς του "επι μακρόν διαμένοντος").
Η νεοταξική αριστερόστροφη προπαγάνδα για την καλλιέργεια  οικειοφοβίας, δηλαδή  απο μάκρυνσης απο την ελληνικότητα  με τη συνακόλουθη απαίτηση να αλλοτριωθούμε  αγκαλιάζοντας τον "Άλλο" ως "διαφορετικότητα",αποτελεί δυστυχώς  χρόνια τώρα  μια θλιβερή σταθερά της καθημερινότητας του Έλληνα. Είναι η ίδια προπαγάνδα που απαντάται  ως γκράφιτι  των Εξαρχείων, ως  ανάλυση των ΜΜΕ και ως διδακτικό περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων.Συνοψίζεται στις παροτρύνσεις να μην είμαστε "ξενοφοβικοί" (παραβλέποντας ότι καθόλου  δεν γνωρίζουμε  τις προθέσεις του ξένου που μπήκε απο το παράθυρο),να μην είμαστε "ρατσιστές" (δηλαδή να αδιαφορήσουμε για τους προγόνους , το γένος και τη φυλή μας) και να μην είμαστε "εθνικιστές" (δηλαδή να παραιτηθούμε  απο την  αξίωση  να έχουμε  ως έθνος δικό μας κράτος - προστάτη ή ακόμα και απλώς να υπάρχουμε  ως διακριτό έθνος ανάμεσα στα άλλα έθνη)Πρόκειται για προπαγάνδα  επιστημονικής αποδόμησης η οποία συν τοις άλλοις  κατασκευάζει ενοχικά σύνδρομα  που αφορούν  το ήθος  και τις συλλογικές  δράσεις  του "κακού Έλληνα" μέσα στην ιστορία.Οι κατηγορίες είναι δανεισμένες απο το παλαιό  και το νεώτερο ρεπερτόριο  του ανθελληνισμού.Υποθέτω ότι  η πλήρης εσωτερίκευσή  τους οδηγεί στην απαξίωση  του Έλληνα  ως ανθρωπολογικού τύπου.
Αυτό στην γλώσσα των κομπιούτερ στο πλαίσιο μιας "κοινωνικής μηχανικής"  ("social engineeering")  θα σήμαινε  ότι η φάση του  "αποπρογραμματισμού"  του ιστορικού  υποκειμένου Έλλην περατώθηκε πλέον επιτυχώς  και τώρα μπορεί να αρχίσει  η αντίστροφη  διαδικασία "αναπρογραμματισμού" του  εκκενωθέντος απο κάθε ιστορική μνήμη ανθρώπινου πλάσματος  με νέα περιεχόμενα.Με άλλα λογια, εκεί  όπου ήδη επιτεύχθηκε η παραγωγή  "γυμνού" ανθρώπου μπορεί να προχωρήσει  η νέα εποχή  στην πειραματική κατασκευή  κάποιου νεοφανούς  μιγαδικού  πολιτισμικοφυλετικού ανθρωπολογικού τύπου  στη νοτιοανατολική Ευρώπη (πρώην Ελλάδα).
Ίσως για την έναρξη του σχεδιαζόμενου  αναπρογραμματισμού το υπουργείο Παιδείας  μελετά επί του παρόντος (όπως ακούγεται) την εισαγωγή  νέων σχολικών βιβλίων  που θα αντικαταστήσουν  τα υπάρχοντα που στόχο  είχαν τον αποπρογραμματισμό.Ίσως  ο αναπρογραμματισμός  των - πρώην - Ελλήνων να είναι στη συνέχεια  και η αποστολή των  πολυαρίθμων  ΜΚΟ ( Μή Κυβερνητικών Οργανώσεων) που η νέα κυβέρνηση  δεν κατήργησε  παρά τα  υποτιθέμενα μέτρα περιορισμού  των εξόδων στη σημερινή κρίση.
Αν επιμείνει κανείς  στο ερώτημα ποιός θα είναι (επιτέλους) ο σχεδιαζόμενος  απο τα κέντρα  εξουσίας ανθρωπολογικός τύπος  του μετα - Έλληνα θα βρεί  ήδη σήμερα  προτεινόμενες φαντασιακές ταυτότητες, οι οποίες  ξαφνιάζουν  με την αφέλεια  που τις διακρίνει: "πολίτης  μιας σύγχρονης  ευρωπαϊκής  πολυπολιτιστικής κοινωνίας" ή "πολίτης της Γης" ή απλώς "Άνθρωπος"...
Μια στοιχειώδης κριτική δείχνει ότι με τα ανοικονόμητα  εκατομμύρια  Αφρικανών, Ασιατών και Βαλκάνιων  λαθρομεταναστών  και τα συνεπακόλουθα  προβλήματα της γκετοποίησης, της εγκληματικότητας, της επιδημιολογικής μόλυνσης (450.000 κρούσματα ηπατίτιδας στην Ελλάδα!-"Ελευθεροτυπία" 19 Μαϊου 2010) και γενικότερης επαπειλούμενης  κατάρρευσης των ελληνικών υποδομών , η  Ελλάδα  αντί να πλησιάζει, αντιθέτως συνεχώς  απομακρύνεται  απο τον ευρωπαϊκό μέσο όρο  ομοιάζοντας όλο και περοσσότερο με τριτοκοσμικό  κρατικό μόρφωμα.Επίσης η κριτική δείχνει ότι δεν υπάρχουν διαβατήρια  για "πολίτες της Γης" ούτε ελευθερία εγκατάστασης σε όποια μέρη του πλανήτη  θα προσπαθήσουν  να καταφύγουν  άφρονες Έλληνες  μετά την καταστροφή  της πατρίδας τους.Τέλος "Άνθρωπος" χωρίς  εθνοτικό,πολιτισμικό, θρησκευτικό, πολιτικό προσδιορισμό  δεν  υπάρχει, μόνο ο σκύλος , η γάτα και το όποιο ζώο είναι απλώς σκύλος  και γάτα  οπουδήποτε  χωρίς  περαιτέρω  προσδιορισμό. 
"Άνθρωπος" χωρίς ιδιαιτερότητα  δεν είναι παρά ένα ζώο!Προφανώς τέτοια ζώα, τέτοια ανθρώπινα μηδενικά, βδελύγματα  πάνω στο πρόσωπο της Γης, θα κατασκευάσουν  οι σκοτεινοί κύριοι  προγραμματιζόμενων εθνοκτονιών.
Πραγματικά  αποφάσισαν  λοιπόν οι  Έλληνες, θα πεί  κανείς, να απεμπολήσουν την ιδιαιτερότητά τους για να γίνουν πιο άνθρωποι ή πιο Ευρωπαίοι, τέλος πάντων  για να εκσυγρονισθούν  και να αναπτυχθούν  όπως το ήθελε ο Σημίτης; Αν πιστέψει κανείς  ότι αυτοί που δεχθηκαν  να μεταλλαχθούν  (και δεν ήσαν προς Θεού όλοι) το έπραξαν  για ιδανιστικούς αποκλειστικά λόγους, απατάται  σίιγουρα.Δεν ξέρει  δηλαδή  να διαβάζει  το πραγματικό  μήνυμα της εξουσίας ανάμεσα  στις γραμμές των επισήμων διακηρύξεων.
Εδώ το μήνυμα  ήταν ένα και μοναδικό:Ξεχάστε αυτά που πιστεύατε  ως Έλληνες και εμείς σας εγγυώμεθα υψηλή κατανάλωση και ευημερία!Ως Έλληνες  δεν έχετε μέλλον στην Ελλάδα, γιατί οι ανώτερες εξουσίες έχουν άλλα σχέδια γα την Ελλάδα! Ως απλές βιολογικές  υπάρξεις  όμως, αφημένες στα δικά μας χέρια να τις μορφώσουμε  όπως καλύτερα  ξέρουμε  εμείς, επιτρέπουμε  να επιβιώσετε  και μάλιστα  σε υψηλό  επίπεδο.Όσοι  τυχόν  αρνηθούν  και αντισταθούν θα αποκλεισθούν απο όλες  τις απολαβές, κοινωνικές, επαγγελματικές, πολιτικές.Θα ζούν  με τον φόβο του κράτους  και μαζί του παρακράτους  που χτυπάει  εκεί  όπου δεν φτάνει  ο νόμος. Αν δε επιμείνουν ότι η "Ελλάδα ανήκει στουςΈλληνες" θ αβρούν απέναντί τους και  τους συνασπισμένους  "ελληνοποιημένους" αλλοδαπούς  πραιτωριανούς.
Αυτοί  ήταν  οι όροι  του συμβολαίου που η εξουσία  πρότεινε στους Έλληνες  και πολλοί δελεάσθηκαν . "Η τιμή τιμή δεν έχει και  χαράς τον που τη ...χάνει!" σκέφτηκαν.'Ομως  αυτό που επέμεινε  να διαχειρισθεί  η εξουσία χωρίς εξαιρέσεις  ήταν τα παιδιά.Τα αφελληνισμένα  σχολεία περίμεναν τα ελληνόπαιδα με τον Χασάν στο ίδιο θρανίο, υλικό για μετάλλαξη.Τι θα έπρατταν  άραγε οι γονείς, οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων;Θα δημιουργούσαν προβλήματα επιδή τα παιδιά τους  διδάσκονταν ανθελληνικά βιβλία και θα αμφισητούσαν τη νομιμότητα  της εισαγωγής λαθρομεταναστών χωρίς τα νόμιμα  δικαιολογητικά στο σχολείο  που πλήρωσαν γενεές επι γενεών Ελλήνων φορολογουμένων;
Ή θα άφηναν ό, τι πολυτιμότερο είχαν, τα παιδάκια τους δηλαδή, τα μοναχοπαίδια τους μάλιστα (διότι δεν κάνουν πάνω απο ένα παιδί) βορά στο αντεθνικό υπουργείο Παιδείας;Γνωρίζουμε δυστυχώς την απάντηση...
Πώς όμως να ερμηνεύσει  κανείς την παρούσα πτώχευση της Ελλάδας, την περικοπή  μισθών  και συντάξεων, την αύξηση των φόρων  στα καταναλωτικά αγαθά κ.λ.π, δεδομένης  της ανειλημμένης  υποχρέωσης της εξουσίας  να ανταμείψει  πλουσιοπάροχα όσους δέχθηκαν  τον αφελληνισμό τους;Η απάντηση είναιγνωστή  απο τα αρχαία χρόνια: Ο διάβολος  δεν κρατάει το λόγο του.Γιατί να ξοδεύεται εσαεί γι΄αυτούς  πουτώρα  πια είναι  ένα τίποτα; Αφού οι Έλληνες έχασαν οικειοθελώς την τιμή τους, να χάσουν τώρα  και το ...αντίτιμο. Άλλωστε δεν τα έδωσαν  όλα  ακόμα,ποιός ξέρει αν πιεζόμενοι δεν θα δώσουν  και τα υπόλοιπα!
Η ανυποληψία  όσων ανθρώπων  πρόδωσαν το λίκνο  της Ευρώπης, τους προγόνους  και το όνομά τους  για τον Μαμμωνά δεν διέφυγε την προσοχή  των Ευρωπαίων  των οποίων των οποίων ο παραδοσιακός  φιλελληνισμός υπο το κράτος  της ματαίωσης γύρισε  τώρα στο εξίσου παραδοσιακό του αντίθετο,τον ανθελληνισμό.
Έτσι  η διάθεση να μας απαξιώσουν , ηθικά  και διανοητικά με κάθε τρόπο μιλάει  καθημερινώς  μέσα απο χίλια  και ένα άρθρα του ευρωπαϊκού τύπου  για τη χρεοκοπημένη, ψεύτικη, αδηφάγα, πρόστυχη Ελλάδα, η οποία  τώρα  πρέπει να τιμωρηθεί, να ταπεινωθεί, να ματώσει με κάθε τρόπο , στο τέλος  δε και  να εκδιωχθεί  απο την Ευρώπη! Ακόμα  κι έναν Τούρκο να π..... έναν τσολιά  σκιτσάρησε  Ευρωπαίος  γελοιογράφος...Οχι: τέτοιο μένος , τέτοιο διασυρμό  δεν επιφυλάσσει κανείς  σε δανειολήπτη που απλώς  αδυνατεί  να πληρώσει.Τον επιφυλάσσει μόνο σε άνθρωπο  που έχασε την τιμή του.
Αν δεν θέλει να χάσει τα πάντα ο ελλαδικός Ελληνισμός πρέπει να κινητοποιήσει  τις υγιείς δυνάμεις που διαθέτει το αρχαίο του κύτταρο για να γίνει τιμωρός των πρωταιτίων της προδοσίας και παιδαγωγός των παραστρατημένων, που όμως βαθιά  μέσα τους φέρουν το φως της Ελλάδος.

(Δημοσιεύθηκε  στην εφημερίδα  "ΤΟ ΠΑΡΟΝ" της Κυριακής 6 Ιουνίου 2010)
Διαβάστε περισσότερα...

Το πηνιόσχημο παιχνίδι (γιο-γιο)Το αντικείμενο αυτό, το οποίο μοιάζει με κουβαρίστρα (πηνίον), πρέπει να κατασκευαζόταν και από ξύλο, τουλάχιστον για τη λειτουργική του εκδοχή. Απαρτίζεται από δύο δίσκους συνδεόμενους μεταξύ τους με μικρό κυλινδρικό στέλεχος. Γύρω από αυτό τυλιγόταν το νήμα.

Το παιχνίδι συνίσταται στο ξετύλιγμά του νήματος προς τα κάτω με ταχύτητα και.... στο εκ νέου τύλιγμά του γύρω από το στέλεχος με ανεβοκατέβασμα του χεριού, το οποίο κρατεί το ελεύθερο άκρο του νήματος. Σε δύο αγγεία του πότου -μία κύλικα και μία οινοχόη του 5ου αι. π.Χ.- απεικονίζεται ο τρόπος χειρισμού του συγκεκριμένου παιχνιδιού.

Οι παραστάσεις αυτές, καθώς και μία σε λευκή λήκυθο με έφηβη, δείχνουν ότι διασκέδαζαν με αυτό νεαρά άτομα και των δύο φύλων.Διάσημοι αρχαίοι ζωγράφοι, όπως εκείνοι του Πιστοξένου και της Πενθεσιλείας, διακόσμησαν αυτού του είδους τα αντικείμενα με θέματα μυθολογικά ή της καθημερινής ζωής κατά το β΄ τέταρτο του 5ου αι. π.Χ. Αυτές οι επιλογές εξυπηρετούσαν τον παιδαγωγικό στόχο της αγωγής των παιδιών.

Η διακόσμηση του συγκεκριμένου αντικειμένου είναι πολύχρωμη σε λευκό βάθος. Στο κεντρικό μετάλλιο της μιας πλευράς απεικονίζεται τέθριππο. Η μη σωζόμενη μορφή ταυτίζεται με την Ηώ ή -πιθανότερα- τον Ήλιο, κατά μία εκδοχή πατέρα των Λευκιππίδων κορών. Στην κυκλική ζωφόρο, η οποία το περιβάλλει εικονίζεται η αρπαγή τους από τους Διοσκούρους. Ο γέροντας πατέρας τους, ο Λεύκιππος, δίπλα σε φοίνικα φαίνεται να αγνοεί την απαγωγή της Φοίβης από τον Πολυδεύκη, στα αριστερά του, και την απαγωγή της Ιλαείρας από τον Κάστορα, στα δεξιά του. Αυτός ο Διόσκουρος ταυτίζεται από την επιγραφή [Κ]ά[σ]τ[ο]ρος.

Τη σκηνή συμπληρώνουν τρεις ακόμη γυναικείες μορφές σε έντονη κίνηση. Επειδή παρουσιάζεται η αρπαγή της Ευρώπης από το Δία μεταμορφωμένο σε ταύρο στο κεντρικό μετάλλιο της
άλλης πλευράς, εικάζεται ότι ο καλλιτέχνης παρέστησε μία υποθετική σκηνή αρπαγής, αντίστοιχης με εκείνη των Λευκιππίδων στην άλλη όψη. Καθιστή νεαρή γυναίκα πλέκει στεφάνι δίπλα σε καλαμοειδή. Δύο πρεσβύτερες γυναίκες πλησίον φοίνικα απευθύνονται
σε αυτή χωρίς να αντιλαμβάνονται το νέο πίσω τους, ο οποίος -με ταξιδιωτική περιβολή- σπεύδει να απαγάγει τη νεαρή γυναίκα με τη βοήθεια δύο συντρόφων και ενός άρματος (συνωρίδος) σε ετοιμότητα.

Επειδή τέτοια αντικείμενα από πηλό έχουν βρεθεί σε τάφους και οι δύο απεικονίσεις των εφήβων να παίζουν με αυτά τοποθετούν τη σκηνή πλησίον βωμού, δεν αποκλείεται αυτά να προσφέρονταν από τα παιδιά στις κουροτρόφες θεότητες, μαζί με άλλα παιχνίδιά τους, στο πλαίσιο διαβατήριας τελετής κατά την είσοδο στην εφηβεία ή/και ως ταφικό δώρο σε νεαρά, άγαμα άτομα.

Υλικό: Πηλός
Προέλευση: Από τάφο στην Αθήνα.
Χρονολόγηση: 460/450 π.Χ., Ζωγράφος του Sotheby
Διαστάσεις: Διάμ. 13,6 εκ.
Χώρος έκθεσης: Αίθουσα 55, Προθήκη 74, αρ. ευρ.2350

Βιβλιογραφία: Χ. Τσούντας, «Σκεύος πήλινον και τεμάχια αγγείων εξ Αθηνών», Αρχαιολογική Εφημερίς 1885, πίν. 5 αρ. 1. C. Weiss και A.Buhl, "Votivgaben aus Ton. Jojo oder Fadenspule?" Archaologischer Anzeiger, 1990, 494-505. Μ. Fitta, Spiele und Spielzeug in der Antike. Unterhaltung und Vergnugen im Altertum (Στουτγάρδη 1998) 78-79.
(ΕΘΝΙΚΌ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΌ ΜΟΥΣΕΊΟ) 

πηγή www.anti-ntp.blogspot.comΔιαβάστε περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟΡΠΙΛΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΥΣΟ!!!


Σ΄ ένα άθλημα που ακόμα δεν έχει μολυνθεί με το δηλητήριο της ντόπας και που το βρώμικο χρήμα απουσιάζει όπως απουσιάζουν και οι “νταβαντζήδες” που κυριαρχούν σε άλλα λαοφιλή αθλήματα… τα Ελληνόπουλα μας κάνουν υπερήφανους για ακόμα μία φορά!
Οι κοπέλες μας παίζοντας κυριολεκτικά ΜΟΝΟ για το Εθνόσημο και την ΤΙΜΗ τους έφτασαν στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου και την Παρασκευή στις 4 μ.μ. παίζουν με την διοργανώτρια Κίνα διεκδικώντας το Χρυσό Μετάλλιο μέσα στην έδρα της πανίσχυρης αυτοκρατορίας των υγρών αθλημάτων. Ευχόμαστε ότι καλύτερο αλλά ακόμα και να ηττηθούν την Παρασκευή τις τιμούμε για τον καλό αγώνα που έχουν δώσει ως τώρα, όπου αήττητες κατάφεραν να φτάσουν στον μεγάλο τελικό και να μας κάνουν έστω και για λίγο υπερήφανους σαν Έλληνες.

 ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Πρωταθλήτρια κόσμου η Εθνική Γυναικών στην υδατοσφαίριση


Στη κορυφή του κόσμου βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Γυναικών στην υδατοσφαίριση μετά την επικράτηση της έναντι της Κίνας με 9-8 στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου, που διεξάγεται στη Σαγκάη. 

Διαβάστε περισσότερα...

Το 93% της Εμπορικής Τράπεζας κατέχει πλέον η Credit Agricole

To 93% της Εμπορικής Τράπεζας ή 476.371.723 μετοχές κατέχει η Credit Agricole μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης και δρομολογεί τις διαδικασίες εξόδου της μετοχής της θυγατρικής της από το Χρηματιστήριο.


Πριν τη δημόσια πρόταση, η Credit Agricole κατείχε το 91% της Εμπορικής και η θυγατρική Sacam 5%. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής, 2.729 μέτοχοι της Εμπορικής αποδέχθηκαν νόμιμα και έγκυρα τη δημόσια πρόταση προσφέροντας συνολικά 10.222.678 μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου 2% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Συνολικά δηλαδή ο όμιλος της Credit Agricole μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης κατέχει το 98% της Εμπορικής Τράπεζας (93% απευθείας η Credit και 5% η Sacam).

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης, η Credit Agricole ενεργώντας κατά το άρθρο 27 του νόμου, σκοπεύει να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς.

Συγκεκριμένα σκοπεύει εντός περιόδου 3 μηνών από τη λήξη της περιόδου αποδοχής να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς υπολοίπων μετοχών της δημόσιας πρότασης, που δεν προσφέρθηκαν και μεταβιβάσθηκαν στον όμιλο, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην Κεφαλαιαγορά.

Το τίμημα που θα καταβληθεί στους εναπομείναντες μετόχους της Εμπορικής θα είναι 1,76 ευρώ ανά μετοχή. Η περίοδος ενάσκησης του δικαιώματος εξαγοράς λήγει την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου.

Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με το άρθρο 28 του νόμου, οι εναπομείναντες μέτοχοι δικαιούνται επίσης να πωλήσουν στον προτείνοντα τις μετοχές της δημόσιας πρότασης κυριότητός τους, έναντι 1,76 μετρητοίς εντός 3 μηνών από την ημερομηνία της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της δημόσιας πρότασης. Η περίοδος ενάσκησης του δικαιώματος εξόδου λήγει την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου.

Μετά την λήξη της δημόσιας πρότασης και την ολοκλήρωση του δικαιώματος εξαγοράς, η Credit Agricole θα επιδιώξει την διαγραφή των μετοχών της Εμπορικής από το Χρηματιστήριο Αθηνών http://www.adesmeytos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2011

ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗ. ΠάροςΑν βρούμε και την εκατοστή πύλη,θα πάρουμε την Πόλη.Ακολουθούμε τον μύθο του ναού με τις 99 πύλες και την μία την κρυφή στην σημερινή πραγματικότητα και φτάνουμε στο πιο ιερό στολίδι και πιο εντυπωσιακό αξιοθέατο της Πάρου.Η Παναγία η Εκατονταπυλιανή είναι ένα μνημείο της Αιγαιοπελαγίτικης αρχιτεκτονικής,χτισμένη επάνω σε αρχαίο ναό του Ηρακλή και του ποιητή Αρχίλοχου ενώ πολύ κοντά βρισκόταν και ο ναός του Δία.Χτισμένη στην Παροικία από υλικά των γύρω αρχαίων ναών και οικοδομημάτων είναι πολύ κοντά στο λιμάνι .Είναι γνωστή και σαν Καταπολιανή γιατί βρισκόταν κατά την Πόλιν,στο μέρος δηλαδή που ήταν η αρχαία πόλη.Η ιστορία της ξεκινάει από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου και της μητέρας του Ελένης.Όταν η Αγία Ελένη πέρασε από εδώ πηγαίνοντας για την Παλαιστίνη για να βρεί τον τίμιο σταυρό υπήρχε ένα μικρό εκκλησάκι.Έτσι προσευχόμενη στην Παναγία έκανε τάμα πως αν βρεί τον τίμιο σταυρό στις ανασκαφές που θα έκανε,θα γύριζε και θα έχτιζε προς τιμήν Της έναν υπέρλαμπρο ναό.Η πρώτη βασιλική ήταν ξυλόστεγη αλλά μετά την καταστροφή της στέγης από πυρκαγιά την ανακατασκεύασε ο Ιουστινιανός τοποθετώντας της τον μεγαλοπρεπή τρούλο και θόλους.Γνώρισε κι άλλες καταστροφές όπως το 1537 από τον πειρατή Μπαρμπαρόσα,το 1666 από τον Καπλάν Πασά αλλά και από τον μεγάλο σεισμό του 1733.Κατά την Βυζαντινή εποχή λειτουργούσε σαν γυναικείο μοναστήρι.Τα παλιά κελιά μπορούμε να τα δούμε στον προαύλιο χώρο του ναού.Στον ναό φιλοξενήθηκε το Βυζαντινό μουσείο Πάρου με τα πλούσια κειμήλια της Μονής από το 1931 έως το 1996.Με την πρώτη ματιά ο ναός εντυπωσιάζει και παντού βλέπουμε το συνδιασμό του Αρχαίου και του Χριστιανικού στοιχείου.Τα γλυπτά που την κοσμούν είναι Χριστιανικά αλλά και αρχαία.

Μπαίνοντας στον κυρίως ναό μας εντυπωσιάζει η μεγαλοπρέπεια του εσωτερικού με τους μεγάλους κίονες και το υπέροχο μαρμάρινο τέμπλο.Βλέπουμε τον γυναικωνίτη που κάνει τον ναό να φαίνεται ακόμα μεγαλύτερος.Μπορούμε να ανέβουμε στο πάνω επίπεδο και να περιηγηθούμε,ενώ η άποψη του εσωτερικού του ναού από εδώ είναι πανέμορφη.Στο δάπεδο κάτω από δύο φωταγωγημένα πηγάδια που είναι ενισχυμένα με γερά τζάμια βλέπουμε αρχαία θεμέλια,ενώ από τα αριστερά του ναού παρατηρούμε το παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου.Στην πραγματικότητα ο ναός είναι τρία κτίρια ενωμένα.Στο δεξί μέρος του,που είναι το παλαιοχριστιανικό βαπτιστήριο μπορούμε να δούμε την παλαιότερη τοιχογραφία του Αγίου Γεωργίου του 11ου αιώνα.Στο Βαπτιστήριο βρίσκεται η καλοσυντηρημένη Βυζαντινή μαρμάρινη κολυμπήθρα σε σχήμα σταυρού,που την συναντάμε σε πολύ παλιούς ναούς του Βυζαντίου.Το Βαπτιστήριο αυτό είναι από τα πιο καλοδιατηρημένα σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.Σ’ αυτό έμπαινε από τα δυτικά ο βαπτιζόμενος και αφού καθόταν στον κίονα στο κέντρο του, βαπτιζόταν από τον ιερέα.Μετά την συγκεκριμένη ιεροτελεστία έβγαινε από τη βόρεια πλευρά του βαπτιστηρίου και ντυνόταν στα λευκά.Όλος ο χώρος μέσα και έξω από αυτό το σπουδαίο παλαιοχριστιανικό μνημείο είναι γεμάτος από σημεία που μπορεί κάποιος να σταθεί για λίγο και να αφουγκραστεί μέσα στην ηρεμία,την ιστορία που έρχεται σε επαφή με το Θείο.
Διαβάστε περισσότερα...

ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
Tο γνήσιο Λιoντάρι του Πειραιά, από όπου και πήρε το όνομα Porto Leone.Σημέρα κοσμεί την είσοδο της Ναυτικής Διοίκησης του παλιού Ναυστάθμου της Βενετίας.Οι Πειραιώτες ποτέ δεν έπαψαν ούτε θα πάψουν να ζητούν, την επιστροφή του στην πόλη του Πειραιά, που ανήκει πραγματικά!Το μνημείο αυτό δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα το πότε και για ποιο λόγο κατασκευάστηκε, πότε και για ποιο λόγο τοποθετήθηκε στον Πειραιά. Όλα όσα ξέρουμε στηρίζονται κυρίως σε διηγήσεις και θρύλους.Η παρουσία του μνημείου στο λιμάνι του Πειραιά τερματίζεται το 1687 με την αρπαγή του από το ναύαρχο Μοροζίνη. Μεταφέρεται στη Βενετία ως λάφυρο μαζί με άλλα τρία λιοντάρια μικρότερου μεγέθους. Τα έργα αυτά βρίσκονται μέχρι σήμερα στο ναύσταθμο της Βενετίας. Η αρπαγή των συγκεκριμένων λιονταριών δεν είναι τυχαία και αυτό γιατί έμβλημα της Βενετίας την εποχή εκείνη ήταν το λιοντάρι.Στις μέρες μας γίνονται και πάλι προσπάθειες για την επιστροφή αυτού του σημαντικού μνημείου. Έχει ιδρυθεί από τον Απόστολο Δρόμβο η «Επιτροπή Επιστροφής του Λέοντος». Παράλληλα με τις προσπάθειες που γίνονται η επιτροπή είχε αναθέσει στο γλύπτη Γιώργο Μέγκουλα την κατασκευή αντίγραφου με σκοπό την ανταλλαγή και την τοποθέτηση του πραγματικού στη θέση του. Το αντίγραφο βρίσκεται στην είσοδο του λιμανιού, στη λεγόμενη «μπούκα».
Διαβάστε περισσότερα...

Κράτος κινήτρων ! ! !Δε μπορώ να πω, είμαστε λαός προνομιούχος… ζούμε σ’ ένα κράτος που δίνει διαρκώς στους πολίτες του κίνητρα…

Κίνητρα για την απόκτηση τρίτου παιδιού και μετά σε φτύνουν κατάμουτρα και τα παίρνουν όλα πίσω…

Kίνητρα για αγορά κατοικίας και μετά ακολουθεί άγρια φορολογία…

Kίνητρα για αγορά αυτοκινήτων υψηλού κυβισμού και μετά ακολουθεί άγριο χαράτσωμα…

Kίνητρα επιχειρηματικότητας για ένταξη σε αναπτυξιακούς νόμους που ποτέ δεν εντάσσεσαι και σε οδηγούν καταχρεωμένο και σιδηροδέσμιο στην αυτοκτονία…

Kίνητρα για υγραεριοκίνηση αυτοκινήτων και μόλις τσιμπήσουν οι χαχόλοι θα ακολουθήσει η εξομοίωση της τιμής του υγραερίου με αυτή της βενζίνης…

Kίνητρα με όφελος 20% έναντι του πετρελαίου για χρήση ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ και ΤΩΡΑ μαθαίνουμε για εξομοίωση της τιμής του από 1ης Οκτωβρίου ! ! !


Ένα αφερέγγυο κράτος που διαμαρτύρεται γιατί οι πολίτες του δε διακρίνονται… για τη συνέπειά τους…


Διαβάστε περισσότερα...

Και λίγο γέλιο ...


Η εκδίκηση της γυφτιάς

Ένας γύφτος αγοράζει οικόπεδο δίπλα από το σπίτι ενός γιατρού.
Φωνάζει λοιπόν ένα μηχανικό και τον βάζει να του κτίσει ένα ίδιο ακριβώς σπίτι. 
Όταν τελείωσε το σπίτι του ο γύφτος βγαίνει στο μπαλκόνι και φωνάζει το γιατρό.
- Γιατρέ - γιατρέ!
- Τι είναι ρε παλιόγυφτε; του λέει ο γιατρός
- Να του λέει ο γύφτος εσύ μπορεί να μην με χωνεύεις αλλά εγώ είμαι ίδιος με σένα γιατί έχουμε το ίδιο σπίτι!
- Αποκλείεται του λέει ο γιατρός γιατί δεν έχουμε τα ίδια έπιπλα...
Σκυλιάζει ο γύφτος παραγγέλνει τα ίδια ακριβώς έπιπλα με του γιατρού και ξαναβγαίνει στο μπαλκόνι.
- Γιατρέ - γιατρέ ίδιο σπίτι έχουμε ίδια έπιπλα είμαι ίδιος με σένα.
- Τι λες ρε παλιόγυφτε του λέει ο γιατρός έχουμε το ίδιο αυτοκίνητο;;
και του δείχνει μια πολυτελή MERCEDES που είχε στο γκαράζ.
Σκυλιάζει ο γύφτος βάζει γραμμάτια παίρνει δάνεια και αγοράζει μια ακριβώς ίδια MERCEDES και βγαίνει πάλι στο μπαλκόνι.
- Γιατρέ - γιατρέ!
- Τι θες ρε παλιόγυφτε; του λέει ο γιατρός
- Είμαι "καλύτερος" από σένα!
- Γιατί ρε; του λέει ο γιατρός
- Να του λέει ο γύφτος έχουμε ίδιο σπίτι ίδια έπιπλα και ίδιο αυτοκίνητο
- Συμφωνώ, αλλά από που και ως που είσαι καλύτερος από μένα;
λέει ο γιατρός
- Γιατί εγώ έχω γείτονα γιατρό, ενώ εσύ έχεις γείτονα ΓΥΦΤΟ!!!
Διαβάστε περισσότερα...

Βλέννη ούρων

Τα νήματα βλέννης είναι ένα συχνό εύρημα στα ούρα όταν αυτά εξετάζονται στο εργαστήριο στα πλαίσια της γενικής εξέτασης ούρων. Για να τα δούμε θα πρέπει τα ούρα να φυγοκεντρηθούν και να μικροσκοπηθεί το ίζημα είτε με απλό μικροσκόπιο είτε με μικροσκόπιο αντίθετης φάσης. Έχει αποδειχθεί ότι ένα μέρος της βλέννης προέρχεται από το ουροποιητικό σύστημα αφού έχει βρεθεί σε αυτή η πρωτεΐνη Tamm-Horsfall συστατικό των επιθηλιακών κυττάρων του ουροποιητικού συστήματος και βασικό συστατικό των κυλίνδρων που παρατηρούνται στα ούρα σε παθολογικές καταστάσεις. Η υπόλοιπη προέρχεται από το γεννητικό σύστημα και ιδιαίτερα από το κολπικό επιθήλιο των γυναικών. 
                                                                                                    Αναπαράσταση νεφελώματος βλέννης στο μικροσκόπιο              

       

Η μακροσκοπική παρατήρηση της βλέννης

Σπάνια η παρουσία βλέννης φαίνεται μακροσκοπικά. Σε αυτή την περίπτωση διαπιστώνεται από τη θολερότητα που προκαλεί στα ούρα.

Η μικροσκόπηση παρατήρηση της βλέννης

Η βλέννη στο μικροσκόπιο φαίνεται με δύο μορφές, ως νημάτια και ως νεφέλωμα ή ίνες βλέννης. Τα νημάτια βλέννης μοιάζουν με τους υαλώδεις κυλίνδρους, μία προσεκτική όμως παρατήρηση της κυλινδροειδούς δομής των κυλίνδρων και των στρογγυλών άκρων τους επιτρέπουν τη έγκυρη διάκρισή τους από αυτά. Για την μικροσκοπική παρατήρηση της βλέννης πρέπει να χρησιμοποιείται χαμηλός φωτισμός. Καλύτερα να χρησιμοποιείται μικροσκόπιο αντίθετης φάσης.
Αναπαράσταση ινών βλέννης στο μικροσκόπιο
                                                                                                 Η κλινική σημασία της βλέννης                                                      
Στον άνδρα η παρουσία ινιδίων βλέννης συνδέεται με την χρόνια προστατίτιδα, την κυστίτιδα (λοίμωξη της ουροδόχου κύστης) καθώς και με την οπίσθια ουρηθρίτιδα.
Στη γυναίκα η βλέννη των ούρων συνδέεται με την κυστίτιδα αφού η ουροδόχος κύστη της μπορεί να μολυνθεί «εύκολα» από τη χλωρίδα του κόλπου και του προδόμου. Ο λόγος είναι ότι η γυναικεία ουρήθρα όχι μόνο είναι βραχεία αλλά εκτελεί και κατά το πέρας της ουρήσεως κάποια εισροφητική κίνηση που επιτρέπει στα μικρόβια να ανέβουν απ’ το πρόδομο προς τον αυλό της και στη συνέχεια να φθάσουν στην κύστη. Τα μικρόβια αυτά είναι συνήθως βακτηρίδια (αρνητικά κατά Gram) αλλά και χλαμύδια ή ουρεόπλασμα.
Βασικό σύμπτωμα της κυστίτιδας είναι η έκκριση μεγαλύτερης ποσότητας κολπικού υγρού. Επιπλέον τα ούρα μπορεί να είναι θολά ή/και αιματηρά και σε χρόνιες ιδίως καταστάσεις περιέχουν πολλά ινίδια ή νεφελώματα βλέννης. Η μικροσκόπηση των ούρων θα δείξει άφθονα πυοσφαίρια και ίσως και ερυθρά αιμοσφαίρια, άφθονη βλέννη και πολλούς μικροοργανισμούς.
Διαβάστε περισσότερα...

Ὁ Χριστὸς καὶ τὸ κοινωνικὸ πρόβλημαΑρχιμ. Γεώργιος Καψάνης

Ηγούμενος Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὅρους

Ὅσο καθαρίζεται ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὰ πάθη, τόσο ἀποκτᾶ τὴ δυνατότητα τῆς ἀληθινῆς κοινωνίας μὲ τὸ Θεὸ καὶ τὰ ἄλλα ἀνθρώπινα πρόσωπα.Ὅσοι βλέπουν τὸν ἄνθρωπο ρομαντικὰ καὶ ἐξωτερικὰ μεταθέτουν τὸ κακὸ ἀπὸ τὰ πρόσωπα στὴν κοινωνία, γι’ αὐτὸ καὶ πρεσβεύουν ὅτι ἡ βελτίωσητῆς κοινωνίας θὰ φέρει καὶ βελτίωση τῶν προσώπων. Ἀλλὰ οἱ Ὀρθόδοξοι χωρὶς νὰ ἀρνούμεθα τὴ σημασία τῆς κοινωνικῆς ἐπιδράσεως στὰ πρόσωπα, δίνουμε τὴν προτεραιότητα στὴ μεταμόρφωση τοῦ προσώπου διὰ τῆς μετανοίας καὶ τῆς Θ. Χάριτος.Εἶναι μεγάλη πλάνη νὰ θέλουμε νὰ ἀλλάξουμε τὴν κοινωνία χωρὶς νὰ ἀγωνισθοῦμε, νὰ ἀλλάξουμε τὸν ἑαυτό μας. Εἶναι τουλάχιστον ἀφελὲς νὰπιστεύουμε ὅτι ἡ ἀλλαγὴ μερικῶν κοινωνικῶν θεσμῶν θὰ φέρει καὶ τὴν ἀλλαγὴ τῶν ἀνθρώπων χωρὶς μετάνοια.Ὁ ἄρρωστος ἄνθρωπος κάνει ἄρρωστες κοινωνίες καὶ οἱ ἄρρωστες κοινωνίες ἀρρωσταίνουν χειρότερα τοὺς ἀνθρώπους. Τὸ νὰ θεραπεύουμε τὶςκοινωνικὲς ἀρρώστιες χωρὶς νὰ θεραπεύσουμε τὴν προσωπικὴ ἀρρώστια, ἀποτελεῖ μετάθεση τοῦ προβλήματος, ἄρνηση τῆς ἀποδοχῆς τῆς προσωπικῆςμας εὐθύνης, ὑπεκφυγὴ ἀπὸ τὴ μετάνοια, κατάφαση στὸν ἐγωισμό μας, ἀπροθυμία νὰ δοῦμε τὸν πραγματικό μας ἑαυτό. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ὁΚύριος ἔθεσε τὴν προσωπικὴ μετάνοια σὰν προϋπόθεση γιὰ τὴ συμμετοχὴ στὴ Βασιλεία Του.Δὲν πρέπει ἐπίσης νὰ παραγνωρίζεται τὸ ἔργο τοῦ διαβόλου στὴ διάλυση τῶν προσώπων καὶ τῶν κοινωνιῶν καὶ στὴν ἐπικράτηση τοῦ κάκου. Ἡἀνθρωπιστικὴ ἁπλούστευση τῶν κοινωνικῶν προβλημάτων ἀρνεῖται τὴν ὕπαρξη τοῦ διαβόλου. Ἀντίθετα, στὸ Εὐαγγέλιο καὶ στὴ χριστιανικὴἐμπειρία φανερώνεται ἡ ἔκταση τῶν διαβολικῶν ἐνεργειῶν σὲ πρόσωπα καὶ κοινωνικὲς καταστάσεις καὶ ἡ ἀνάγκη ἀγῶνος κατὰ τοῦ διαβόλου,ἀποταγῆς καὶ ἐξορκισμοῦ τῶν πονηρῶν πνευμάτων. Ἔργο τῶν χαρισματούχων ἱερωμένων μοναχῶν καὶ λαϊκῶν εἶναι ἡ διάκριση τῶν πνευμάτων, γιὰνὰ μὴ πέφτει ὁ Χριστιανὸς στὶς παγίδες ποὺ τοῦ στήνει ὁ πονηρός, ὅταν ἐμφανίζεται μὲ τὸ προσωπεῖο τοῦ καλοῦ.Τονίσαμε τὴ δύναμη τῶν ἀντιθέτων ἀντιευχαριστιακῶν καὶ ἀντικοινωνικῶν δυνάμεων ὄχι γιὰ νὰ δείξουμε τὴν ἀδυναμία ὑπερνικήσεώς τους, ἀλλὰτὴν ἀνάγκη νὰ λαμβάνονται ὑπ’ ὄψιν ἀπὸ τὸν ἀγωνιζόμενο Χριστιανό. Ὁ Χριστὸς ἐνίκησε τὶς δυνάμεις αὐτὲς καὶ ὁ Χριστιανὸς μπορεῖ μὲ τὴ δύναμητοῦ Χριστοῦ καὶ τὴ συνεργασία τῆς Θείας Χάριτος νὰ συμμετάσχει στὴ νίκη αὐτὴ τοῦ Χριστοῦ.* * *Στὸ σημεῖο αὐτὸ διαφοροποιεῖται ριζικὰ ὁ χριστιανικὸς κοινωνικὸς ἀγώνας ἀπὸ κάθε ἄλλο ἀγώνα. Ἡ κοινωνία ποὺ θέλουν νὰ δημιουργήσουν τὰοὑμανιστικὰ συστήματα (ἰδεαλιστικὰ καὶ ὑλιστικὰ) εἶναι ἀνθρωποκεντρική. Ἡ κοινωνία τῶν χριστιανῶν εἶναι Θεανθρωποκεντρική. Ἀλλὰ καὶ τὰμέσα τῶν οὑμανιστῶν εἶναι ἀνθρώπινα. Τῶν χριστιανῶν Θεανθρώπινα. Στὴ βάση δηλαδὴ τοῦ χριστιανικοῦ κοινωνισμοῦ βρίσκεται ἡ ταπείνωση.Ἐνῶ στὴν βάση τοῦ οὑμανιστικοῦ κοινωνισμοῦ ἡ ὑπερηφάνεια, ἡ αὐτάρκεια, τὸ κλείσιμο ἀπὸ τὸ Θεό. Πρόκειται γιὰ τὴν ἐπανάληψη τῆς ἴδιας τῆςἁμαρτίας τοῦ Ἀδάμ: Ἡ ἐπιδίωξη τῆς θεώσεως χωρὶς τὸ Θεό.Ἴσως νὰ μὴν εἶναι τυχαῖο ὅτι καὶ τὰ δύο αὐτὰ οὑμανιστικὰ συστήματα μὲ τὶς ἐφαρμογές τους στὴν οἰκονομία (καπιταλισμός, κομμουνισμὸς) γεννήθηκαν στὴν αἱρετικὴ δύση, στὴν ὁποία προηγήθηκε ὁ θρησκευτικὸς ἀνθρωποκεντρισμὸς τοῦ «ἀλάθητου» Πάπα καὶ τοῦ Filioque. Ἂς σκεφθοῦνστὸ θέμα αὐτὸ οἱ Ὀρθόδοξοι ἤ πρώην Ὀρθόδοξοι ποὺ ἀβασάνιστα ἀρνοῦνται τὴν ὀρθόδοξη παράδοσή μας, συνήθως ἀπὸ ἄγνοια, γιὰ νὰπροσκολληθοῦν στὰ δυτικὰ συστήματα.Ὁ ἀνθρώπινος μόνο χαρακτήρας τοῦ μὴ χριστιανικοῦ κοινωνισμοῦ, τοῦ ἀφαιρεῖ τὴ δυνατότητα νὰ δώσει εἰρήνη στὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου, γιατί τὸνἀφήνει ἀσυμφιλίωτο μὲ τὸν Οὐράνιο Πατέρα του, καὶ γι’ αὐτὸ ἀνέστιο. Ἂς θυμηθοῦμε τὸ λόγο τοῦ Ἁγίου Αὐγουστίνου, ποὺ ἐκφράζει ἀνθρωπολογικὴἐμπειρία: «Μᾶς ἔπλασες Κύριε γιὰ Σένα καὶ ἡ καρδιὰ μας εἶναι ἀνήσυχη ὡσότου ἀναπαυθεῖ κοντά Σου».Τὰ ἄθεα κοινωνικὰ συστήματα βοηθοῦν νὰ λύσουμε μερικὰ κοινωνικὰ καὶ οἰκονομικὰ προβλήματα, ἀλλὰ ὄχι νὰ συναντήσουμε ἀληθινὰ καὶοὐσιαστικὰ τὸ Θεὸ καὶ τὸν ἄνθρωπο. Δὲν ἀπαντοῦν ἱκανοποιητικὰ στὰ ὑπαρξιακά μας ἐρωτήματα καὶ ἰδίως στὸ κεντρικὸ πρόβλημα τοῦ θανάτου. Ὁκόσμος τακτοποιεῖται ὡραῖα γιὰ νὰ πεθάνει. Ἂν καὶ τὰ συστήματα αὐτά, καὶ ἰδίως ὁ μαρξισμός, χαρακτηρίζονται ἀπὸ ἕνα ἔντονο ἐγκόσμιομεσσιανισμό, στὴν πραγματικότητα δὲν «μετάγουν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν», καὶ γι’ αὐτὸ δημιουργοῦν ἀνθρώπους τραγικούς, χωρὶς ἐλπίδα. Ἡἔντονη μάλιστα ἀνθρωπιστικὴ ἤ καὶ ἐπιχειρηματικὴ δράση κάποτε εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τῆς προσπάθειας νὰ ξεχάσουμε τὸ βασικό μας πρόβλημα, τὸπρόβλημα τοῦ θανάτου, καὶ νὰ λυτρωθοῦμε ἀπὸ τὸ ἄγχος, τὸ κενὸ καὶ τὴν πλήξη ποὺ σημαδεύει τὴ ζωὴ τὴ χωρισμένη ἀπὸ τὴν πηγή της, τὸνΤριαδικὸ Θεό.Γι’ αὐτὸ καὶ τὰ συστήματα αὐτά, παρὰ τὶς καλὲς καὶ ἁγνὲς προθέσεις πολλῶν εὐγενῶν ἀνθρώπων ποὺ ἀγωνίζονται καὶ θυσιάζονται γιὰ τὰ ἰδεώδητους, στὸ βάθος εἶναι κατὰ τοῦ ἀνθρώπου. Ἐν ὀνόματι μιᾶς καλύτερης καὶ δικαιότερης κοινωνίας ἐμποδίζουν τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν πλήρηθεανθρωπινη κοινωνία, ποὺ μόνη τελικὰ ἀναπαύει καὶ ὁλοκληρώνει τὴ φύση του, τὸν ἐγκλωβίζουν στὶς περιορισμένες διαστάσεις ἑνὸς κλειστοῦμηχανοκρατουμένου ἀπρόσωπου ὑλιστικοῦ σύμπαντος, τοῦ στεροῦν τὴ θέα τοῦ Οὐρανοῦ. Τί νόημα μπορεῖ ἀλήθεια νὰ ἔχει ἡ ζωή μας, ἂν εἴμαστεἐξελιγμένα ζῶα καὶ ὄχι εἰκόνες τοῦ Θεοῦ; Ἂν εἴμαστε καταδικασμένοι μελλοθάνατοι, χωρὶς δυνατότητα μεθέξεως στὴν αἰώνια ζωὴ τοῦ Θεοῦ;

(ἔκδοση Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὅρους)

Διαβάστε περισσότερα...

Ποιοι κρύβονται πίσω από τη προσχεδιασμένη παγκόσμια οικονομική αναστάτωση και γιατί βιάζονται να εγκαθιδρύσουν μια: Παγκόσμια κυβέρνηση και κυριαρχία!


Η εξόντωση των οικονομιών αποσκοπεί στη δημιουργία ενιαίου παγκόσμιου νομίσματος! Πως μπορούμε να ανατρέψουμε τα βδελυρά σχέδια των κύκλων της ανομίας; Γιατί οι Έλληνες και η Ελλάδα αποτελούν το φόβητρο των ανόμων γεγονός που δικαιολογεί και τη στοχοποίηση τους.
 
Η προσχεδιασμένη παγκόσμια οικονομική αναταραχή εύλογα κάνει τους περισσότερους ανθρώπους να αναρωτιούνται για το τι μέλει γενέσθαι στον πλανήτη μας. Η απειλή της χρεωκοπίας ακόμη και σε χώρες που παρουσιάζονταν ως οικονομικές αυτοκρατορίες δημιουργεί ποικίλες ανασφάλειες και φόβους σ’ ολάκερη την οικουμένη. Τι συμβαίνει; Ποιοι είναι τελικά αυτοί που κινούν τα νήματα και που στοχεύουν; Γιατί οι πολιτικοί και εν γένει οι περισσότεροι ηγέτες της πλειονότητας των χωρών κλίνουν γόνυ ενώπιον τους και χωρίς υπερβολή καταντούν ασήμαντες μαριονέτες και ευτελή πιόνια στη σατανική σκακιέρα τους; Τι είναι αυτό που τους καθιστά υποτελείς και τυφλά όργανα στα βδελυρά σχέδιά τους; Είναι άραγε χαμηλό το νοητικό επίπεδό τους, φοβούνται και εκβιάζονται ή πιστεύουν πως με το «φόρο υποτέλειας» που συνειδητά και απροκάλυπτα τους παρέχουν για λογαριασμό ολάκερων λαών κερδίζουν χρόνο για τους λαούς που εκπροσωπούν;
Αυτό ωστόσο, που παρατηρείται πλέον και δια γυμνού οφθαλμού είναι η αδικαιολόγητη βιασύνη στην επίτευξη των στόχων συγκεκριμένων και γνωστών πλέον σ’ όλους κύκλων της ανομίας. Και αυτή η βιασύνη τους αφήνει εκτεθειμένους, αφού είτε δεν προλαβαίνουν είτε νιώθουν τόσο σίγουροι για την επιτυχία τους που δεν εξαφανίζουν ούτε τα ίχνη της ασυδοσίας τους!  Γιατί είναι εμφανής η προσπάθεια που καταβάλουν προκειμένου να επιβάλλουν μια παγκόσμια ισχυρή κυριαρχία. Είναι εμφανές το εγχείρημα που αποσκοπεί στην προετοιμασία του εδάφους για την έλευση της παγκόσμιας κυβέρνησης που ήδη ορισμένοι ανόητοι ηγέτες της μιας πεντάρας πιπιλίζουν ως καραμέλα... Άλλωστε προχωρούν, όπως πιστεύουν με βάση τα όσα λέγει ο προφήτης Δαυίδ στους ψαλμούς και θεωρούν καθήκον τους να συμβάλουν με οιονδήποτε τρόπο στην εφαρμογή του σχεδίου τους... (Υπέταξε λαούς ημίν, καί έθνη υπό τους πόδας ημών. Εξελέξατο ημίν την κληρονομίαν εαυτώ, την καλλονήν Ιακώβ, ην ηγάπησεν... Εβασίλευσεν ο Θεός επί τα έθνη, ο Θεός κάθηται επί θρόνου αγίου αυτού. Άρχοντες λαών συνήχθησαν μετά του Θεού Αβραάμ, ότι του Θεού οι κραταιοί της γης, σφόδρα επήρθησαν... Οτι ιδού οι βασιλείς της γης συνήχθησαν, διήλθοσαν επί το αυτό. Αυτοί ιδόντες ούτως εθαύμασαν, εταράχθησαν, εσαλεύθησαν, τρόμος επελάβετο αυτών... ψαλμ. 46 και 47 )
Για να πετύχεις όμως καλοί μου χριστιανοί, ένα ασύλληπτο στον ανθρώπινο νου τέτοιο στόχο μιας παγκόσμιας δηλαδή κυριαρχίας χρειάζεται να διαθέτεις και τα ανάλογα όπλα. Αυτά άλλωστε θα σου παράσχουν την απαραίτητη ασφάλεια αλλά και την ισχύ αυτών ή αυτού(Αντιχρίστου) που θα κινούν τα νήματα της εξουσίας. Αρκεί λοιπόν μια προσεκτική διεισδυτική ματιά για να διαπιστωθεί πως ένας μοχλός ισχύος στην επίτευξη του μύχιου σκοπού είναι η οικονομία.
Ο κοινός νους αντιλαμβάνεται σήμερα πως η οικονομία αποτελεί ένα από τα ισχυρά χαρτιά στα χέρια των εκφραστών της ανομίας. Ερευνώντας και παρατηρώντας προσεκτικά ποιοι κινούν τα νήματα της παγκόσμιας οικονομίας και με ποιο ακριβώς τρόπο θα ανακαλύψουμε πέραν των επιφανειακών δήθεν επιστημονικών αναλύσεων και τους πραγματικούς ξεκάθαρους πλέον στόχους τους... Γιατί με τις πονηρές μηχανορραφίες που βασίζονται σε σχεδιασμούς δεκαετιών υποδούλωσαν σιγά- σιγά ολάκερες χώρες με το αθόρυβο αυτό όπλο. Και όπως όλοι οι κατακτητές επέβαλλαν αυστηρούς κανόνες λειτουργίας και σκληρούς νόμους μέσα από μια τεχνητή εικονική ευημερία. Έχτισαν πύργους ψευδαισθήσεων  με τη βοήθεια της τεχνολογίας που ελέγχουν σχεδόν στο σύνολό τους  μέσα στους οποίους άρχισαν να φυλακίζουν τους σκλάβους τους!
Τα πρώτα θύματα
 
Οι ΗΠΑ ήταν το πρώτο θύμα τους. Η χώρα αυτή άλλωστε τους πρόσφερε μέσα από τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της την πλήρη κάλυψη ώστε να δραστηριοποιηθούν χωρίς πρόβλημα και να την αιχμαλωτίσουν σταδιακά με τα αθόρυβα αλλά ισχυρά όπλα που διαθέτουν. Συγκεκριμένα έλεγξαν όλες τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της και μέσω της ελεγχόμενης μασωνίας διείσδυσαν σε όλα τα πόστα της εξουσίας, στρατιωτικής, δικαστικής και εκτελεστικής -πολιτικής. Κινούσαν τα πιόνια στη σκακιέρα και επέβαλαν χωρίς οι ίδιοι να βγαίνουν μπροστά τις γραμμές τους. Εξόντωναν δε συστηματικά και με διάφορους τρόπους αυτούς που αντιτάσσονταν και εμπόδιζαν τους στόχους τους με πολιτικές και οικονομικές εγκληματικές πράξεις. Δεν θα μείνουμε όμως στην ανάλυση του τρόπου που κινείται η πολεμική αθόρυβη μηχανή ούτε θα αναλύσουμε την σατανική τακτική τους γιατί θα χρειαζόταν πλήθος σελίδων για να την περιγράψουμε. Βέβαια και αυτό απαιτείται κάποτε να γίνει γιατί θα πρέπει κάποιος για να αντιμετωπίσει μια εχθρική αμιγώς κατάσταση να γνωρίζει επακριβώς πως αυτή λειτουργεί και κινείται. Αν δεν γνωρίζεις τον εχθρό σου πως άλλωστε θα αντισταθείς;
Βγάζοντας μπροστά τις υπόδουλες ΗΠΑ, αφού προηγουμένως αφαίμαξαν και έβαλαν πλήρως στο χέρι ακόμη και τα αποθεματικά της σε χρυσό άρχισαν να συλλέγουν τρόπαια από τις συνεχείς αθόρυβες μάχες που έδιναν σε ελεγχόμενα μέτωπα  σε ολάκερο τον πλανήτη. Και ως τρόπαια νοούνται ο έλεγχος των πλουτοπαραγωγικών πηγών, ο έλεγχος της ενημέρωσης, ο έλεγχος των οπλικών συστημάτων, των χρηματιστηριακών αγορών κ.ο.κ. Εύκολα μάλιστα μετέτρεπαν με φοβερές στη σύλληψη επιχειρήσεις προπαγάνδας ολάκερους λαούς σε αμήχανα ζόμπι εξοντώνοντας κάθε μορφή αντίστασης τους (βλ. βιβλίο Τυφώνας Παγκοσμιοποίηση εκδ. Αγαθός Λόγος)...
Δημιούργησαν μιαρές λέσχες (βλ. Τριμερής, Μπίλντεμπεργκ κ. ά.) που λειτουργούσαν ως δήθεν διευθυντήρια εξασφάλισης εξουσίας. Μέσω αυτών  αιχμαλώτιζαν εγωπαθείς, εγωκεντρικούς και ενίοτε ανίκανους  ψευτο-ηγέτες της πεντάρας, πολιτικούς, επιχειρηματίες, δημοσιογράφους μετατρέποντάς τους σε τυφλά όργανά τους άλλοτε με υποσχέσεις, άλλοτε με απειλές, με εκβιασμούς και με την εκπλήρωση ιδιοτελών επιθυμιών... Βέβαια ενίοτε ο φόβος της αποκάλυψης και η αντίδραση των λαών τους καθιστά ευέλικτους και προσεκτικούς, ενώ όσοι ηγέτες θέλησαν να αντιδράσουν και δεν υποτάχθηκαν κατηγορήθηκαν είτε ως εγκληματίες πολέμου είτε σπιλώθηκαν με ηθικά ή οικονομικά σκάνδαλα!
Τα βδελυρά τους σχέδια για παγκόσμιο κοινό νόμισμα
Τι όμως σχεδιάζουν τώρα με την τεχνητή οικονομική παγκόσμια αναστάτωση; Ο βασικός στρατηγικός στόχος, όπως διαπιστώνεται είναι διττός. Με συστηματικό τρόπο χτυπούν μέσω των ελεγχόμενων εκ των ιδίων οίκων αξιολόγησης και των κάθε λογής κερδοσκόπων και αλιγάτορων του χρήματος που διαθέτουν στον στρατό τους φαινομενικά ισχυρά νομίσματα της παγκόσμιας αγοράς, όπως είναι το γιεν, το δολάριο και το ευρώ. Με το χτύπημα αυτό αποσκοπούν στο να δικαιολογήσουν κατά ένα μέρος τη συσσώρευση του χρυσού στις αποθήκες τους, ώστε να μην προκληθούν υποψίες και προκληθούν άμεσες αντιδράσεις.
Με το νέο φοβερό οπλικό σύστημα, το οποίο βρίσκεται στο τελικό πειραματικό στάδιο (H.A.A.R.P) αλλά και τις ιαπωνικές επενδύσεις υψηλού ρίσκου στις ΗΠΑ εξόντωσαν στην κυριολεξία και απέκτησαν τον έλεγχο του ιαπωνικού νομίσματος γιεν και της οικονομίας της χώρας. Με τον υπερδανεισμό και την απειλή της χρεωκοπίας των ΗΠΑ κατάφεραν μια υποτιθέμενη αυτοκρατορία να χορεύει στο ρυθμό που εκείνοι δίνουν, κατά το παράδειγμα του αρκουδιάρη και της αρκούδας στα πανηγύρια... Με την ίδια μέθοδο βάλλουν συστηματικά τα τελευταία τέσσερα σχεδόν χρόνια και κατά του θεωρούμενου ισχυρού ευρωπαϊκού νομίσματος, δηλαδή του ευρώ και της ευρωπαϊκής οικονομίας.     
Μόλις ωστόσο οι σατανικοί αλιγάτορες, συλλέξουν το 80-90% του χρυσού, θα ρίξουν στο τραπέζι την αναγκαιότητα δημιουργίας ενός νέου παγκόσμιου νομίσματος, που ήδη ετοιμάζουν στα καταχθόνια εργαστήριά τους. Ήδη τρία ισχυρά κέντρα σε Άμστερνταμ, Μόσχα και Τελ-Αβίβ μαζεύουν ότι κυκλοφορεί σε χρυσό... Εν συνεχεία τα τυφλά αυτά όργανα του Αντιδίκου, θα δικαιολογήσουν την αναγκαιότητα κοινού νομίσματος ρίχνοντας ως βορά στην αρένα τον ιδιόκτητο μηχανισμό της κερδοσκοπίας και τους λεγομένους οίκους αξιολόγησης που θα αχρηστεύσουν μετά την ολοκλήρωση του έργου τους... Άλλωστε το «οπλικό αυτό σύστημα» φαίνεται πως ολοκληρώνει την αποστολή του γι’ αυτό και οι ιδρυτές και εκφραστές του έχουν αρχίσει να το υποσκάπτουν φανερά μέσα από σειρά αδικαιολόγητων αποφάσεων που τους εξαναγκάζουν  το τελευταίο ειδικά διάστημα να λαμβάνουν!
Είναι λοιπόν λογικό πως ο έχων συσσωρευμένο στις αποθήκες του το χρυσάφι του πλανήτη θα έχει και τον πρώτο λόγο στο παγκόσμιο κοινό νέο νόμισμα. Και ο έχων τον πρώτο λόγο στο οικονομικό γίγνεσθαι καταλαβαίνετε πως μπορεί κάλλιστα να ηγηθεί και των υπολοίπων πραγμάτων. Μπορεί να καθορίσει τους όρους λειτουργίας της παγκόσμιας κυριαρχίας του αρχικά μέσω μιας νέας εικονικής ευημερίας που θα αποσκοπεί στο να αποκοιμίσει τους λαούς ώστε εύκολα να αποδεχθούν τη νέα κατάσταση. Στη συνέχεια όμως, θα επιβάλλει κατά τον αυτό τρόπο που επιβάλλονται στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία, στην Ιρλανδία, στην Ισπανία και αλλού τα απαράδεκτα μνημόνια παράδοσης της εθνικής κυριαρχίας και των θησαυρών χωρών και λαών το εωσφορικό πλαίσιο λειτουργίας, το οποίο ήδη σιγά-σιγά προωθείται με νόμους και επιβάλλεται με συνταγές που εκπορεύονται μέσω του χρησιμοποιούμενου και ελεγχόμενου τεκτονισμού... Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι τέκτονες ως πιόνια εμπροσθοφυλακής στη σκακιέρα του Αντιδίκου θα αποτελέσουν και τα πρώτα θύματα του, αφού θα θυσιαστούν πρώτοι για να διαφυλάξουν τον βασιλιά του σκότους από απρόσμενες δημόσιες αμφισβητήσεις!  
Λύση διαφυγής
Κατόπιν αυτών εύλογα κάποιος δύναται να αναρωτηθεί και να ρωτήσει τι θα κάνουμε; Ποιος ο τρόπος αντίδρασης; Πως κατατροπώνονται τα βδελυρά σχέδια του εχθρού, που δεν είναι πλέον εκτός των τειχών της Ρώμης, όπως κάποτε ο Αννίβας αλλά εντός των τειχών; Καλοί μου άνθρωποι, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η γη και ολάκερος ο κόσμος ανήκει στον τριαδικό Θεό. Ζούμε στον Αμπελώνα του Κυρίου και οφείλουμε να εργαζόμαστε σ’ αυτόν κατά το παράδειγμα του καλού εργαζόμενου, προσδοκούμενοι στην καλή νοούμενη μισθοδοσία. Η πρώτη λοιπόν και αναγκαία αντίδραση είναι να αλλάξουμε αμέσως συμπεριφορά. Να σταματήσουμε πρωτίστως τη διαρκή εδώ και καιρό δαιμονική απεργία διαρκείας που όλοι μας λίγο πολύ κάνουμε απέναντι στο θέλημα και τις εντολές του Κυρίου του Αμπελώνα Ιησού Χριστού. Γιατί καλέ μου άνθρωπε αυτή η απεργία προκαλεί ανεργία, αεργία, απόγνωση, θλίψη, πόνο. Τι μισθό προσδοκείς να πάρεις καλέ μου χριστιανέ όταν απεργείς και δεν δουλεύεις στην «επιχείρηση» του κατόχου του Αμπελώνα που λέγεται πλανήτης γη; Δεν γνωρίζεις ότι οι αποδοχές σου εξαρτώνται από την πρόοδο της εργασίας σου; Αρκεί λοιπόν αυτή η αλλαγή ως πρώτη αντίδραση για να εκβάλλει ο τριαδικός Θεός ως πρόσωπα, ως οικογένειες, ως κοινωνίες, ως λαούς και χώρες κατά το παράδειγμα της οικογένειας του Λώτ από τον κίνδυνο της ολοκληρωτικής καταστροφής των σύγχρονων Σοδόμων και Γομόρρων...
Η λήξη από μέρους μας της απεργίας έναντι των εντολών του Κυρίου και η πλήρης συνειδητή ένταξη στα σχέδια του Θεού που έχει ως προϋπόθεση την κατάργηση των δικών μας ιδιοτελών σχεδίων. Θα συμβάλει στην ενίσχυση του θεοφιλούς απεργοσπαστικού μηχανισμού που θα διαλύσει για μια ακόμη φορά τα σχέδια του Αντίδικου περί παγκόσμιας κυριαρχίας. « Ώρυξαν προ προσώπου μου βόθρον και ενέπεσον εις αυτόν... Ο Θεός συντρίψει τούς οδόντας αυτών εν τω στόματι αυτών, τας μύλας των λεόντων συνέθλασεν ο Κύριος .... Και ερεί άνθρωπος’Ει άρα εστί καρπός τω δικαίω, άρα εστίν ο Θεός κρίνων αυτούς εν τη γη». (Ψαλμ. 56 και 57)
Και λήξη της απεργίας σημαίνει επαναφορά στον πνευματικό εκείνον πλούτο που αποτελεί την αφετηρία και τη βάση εκπόρευσης κάθε αγαθού. Του πλούτου που διαλύει κρίσεις και εξορίζει τον μιαρό Βεελζεβούλ στη μόνιμη κατοικία του στα έγκατα της αβύσσου.
Όσο απλή να ακούγεται και να φαίνεται η αντίδραση, καλέ μου χριστιανέ τόσο δύσκολη είναι στην εφαρμογή της. Γιατί ο Βεελζεβούλ, ως λέων ωρυόμενος θα επιχειρήσει με κάθε τρόπο να κατασπαράξει τους νέους μάρτυρες και ομολογητές που θα θελήσουν να βγουν τροπαιούχοι από την καλοστημένη αρένα του. Η άνευ όρων λοιπόν επιστροφή μας στον τριαδικό και μόνο αληθινό Θεό θα δώσει τέλος στην επικείμενη κυριαρχία του Αντιδίκου και θα ανοίξει νέους ορίζοντες. Είναι λοιπόν δική μας η απόφαση να αλλάξουμε ζωή και να εισέλθουμε συνειδητά στην εν Χριστώ κοινωνία που παρέχει την πραγματική ευτυχία και την παντοτινή αιώνια χαρά μέσα από τα αναστάσιμα εδέσματα μιας διαρκούς ανιδιοτελούς ουράνιας προσφοράς. Είναι στο χέρι μας η απόφαση να ενταχθούμε στο στρατό του Χριστού και να προχωρήσουμε με τα ανίκητα όπλα του Θεού σε μια νέα νίκη της Αλήθειας και του Φωτός. Οι Έλληνες άλλωστε είναι οι μόνοι που μπορούν να ανατρέψουν την όλη κατάσταση και να καταστρέψουν την παγίδα του Αντιδίκου. Φυσικά προϋπόθεση είναι να ξυπνήσουν από το λήθαργο της αγνωσίας και να ανακαλύψουν και πάλι τις ευεργετικές συνταγές της ορθόδοξης διαχρονικής σοφίας και γνώσης αλλά και των σοφών προγόνων τους.
 Γένοιτο Αμήν.

Συντάκτης: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ
Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011
Διαβάστε περισσότερα...